Topp 10 ledarskapsstilar som hjälper dig att lyckas

Led, motivera och styr ditt team bättre med dessa ledarstilar!

När vi utvärderar olika typer av ledare förenklar vi ofta saker till bra och dåligt ledarskap. Ledarskapsstilar är dock inte alltid så svartvita.

Ta en stund att tänka på den ledare du beundrar mest. Vilka specifika egenskaper i deras ledarstil tycker du om, och skulle du kunna införliva dem i ditt ledarskapssätt?

Dessa frågor är värdefulla; att förstå de olika ledarstilarna kan hjälpa dig att hitta ett mer nyanserat svar.

Fortsätt rulla för att veta varför det är viktigt att identifiera din ledarskapsstil, få insikt i gynnade ledarskapsstilar, inklusive deras användningsområden, nackdelar och definierande attribut, och upptäck hur du identifierar eller ändrar dem.

Vad är ledarskapsstil?

En ledares speciella sätt att leda, motivera och styra sitt team är känt som deras ledarskapsstil. Denna strategi påverkas av en ledares unika egenskaper, värderingar, färdigheter och tidigare erfarenheter.

⚠️Ingen ”korrekt” ledarstil finns; det som fungerar för en ledare kanske inte passar en annan. Detta är en viktig punkt att komma ihåg.

Det finns flera sätt att klassificera en ledares tillvägagångssätt, men de är alla beroende av några nyckelelement, inklusive ledarens temperament, bakgrund och erfarenhet; gruppmedlemmarna de är ansvariga för och hur de svarar; och viktigast av allt, företagets inneboende seder, värderingar och ideologi.

Vikten av ledarskap för organisatorisk framgång

Låt oss först diskutera ledarskapsstilarnas betydelse för organisatorisk framgång innan vi går vidare till detaljerna.

Att förstå sin ledarstil är viktigt för alla ledare. Denna motiverande självmedvetenhet gör det möjligt för ledare att förstå hur deras beteende påverkar de individer de handleder. Det tillåter också ledare att peka ut sina starka sidor och möjligheter till utveckling.

Medan vissa ledare snabbt kan erkänna sin ledarstil och utvärdera hur den faktiskt fungerar, kan andra upptäcka att den är lite mer flytande och kombinerar segment av flera olika stilar.

Att upptäcka din ledarstil kan vara värdefullt eftersom det låter dig slå samman dessa komponenter med din organisations vision, mål, uppdrag och värderingar. Dessutom motiverar det anställda att bli intraprenörer!

Du måste vara en exemplarisk ledare för att ha ett kraftfullt inflytande. Du måste först veta var du är som ledare och vart du vill gå för att vara övertygande.

Vanliga typer av ledarskapsstilar

Entreprenörer och ledare kan förbättra sina ledarskapsförmåga genom att delta i ett av de många tillgängliga ledarskapsprogram. Med tanke på att ledarskap kombinerar konst och vetenskap är det viktigt att komma ihåg att specialister kan ha lite olika definitioner av dessa tillvägagångssätt.

Demokratiskt ledarskap

Demokratiskt ledarskap, ofta kallat deltagande ledarskap, involverar flera individer i beslutsfattande. Denna ledarskapsstil kan observeras över olika domäner, inklusive företag, utbildningsinstitutioner och statliga organ.

Även om dessa ledare kanske bor högre i den organisatoriska hierarkin, prioriterar de lagarbete och konfronterar aktivt sina team i att skapa idéer och söka input från andra.

Nyckelegenskaper:

 • Samarbete är en central grundsats för demokratiskt ledarskap.
 • Denna ledarstil kan höja medarbetarnas moral och motivation eftersom teammedlemmarna har att säga till om i riktningen av deras arbete.
 • Det demokratiska ledarskapets inkluderande karaktär leder vanligtvis till större kreativitet.

Fördelar:

 • Välkomnar en rad synpunkter och sätt att tänka för att främja samarbete.
 • Ökar gruppens produktivitet och engagemang, vilket producerar mer kreativa idéer genom brainstorming.
 • Säkerställer att majoriteten håller med om det slutliga beslutet.

Nackdelar:

 • Kan bortse från minoritetssynpunkter till förmån för majoritetens ställningstagande.
 • Det kan ta längre tid att fatta ett beslut.

Exempel i verkligheten👍: Nelson Mandelas demokratiska ledarstil var mest gynnad i Sydafrika. Hans makt att förena individer från olika bakgrunder, engagera sig i debatt och söka kompromisser skildrar en demokratisk ledarstil.

Autokratiskt ledarskap

Autokratiska ledarstilar är kända för sin stränga och öppna ledarstil, som ger exakta planer och direktiv till sin personal och förutser orubblig lydnad.

Men de accepterar ofta inte kritik eller förhandlar eftersom att få resultat är deras prioritet.

Som ett resultat kan auktoritativa chefer agera snabbt och fatta förnuftiga affärsbeslut när det behövs utan att kräva mycket extern input.

Nyckelegenskaper:

 • Autokratiska ledare kan fatta snabba beslut, eftersom de inte förlitar sig på omfattande konsultationer, konsensusskapande eller medarbetarundersökningar.
 • Kommunikationen flyter i första hand i en enkelriktad riktning, från ledare till team.

Fördelar:

 • Centraliserat beslutsfattande under en person uppmuntrar teamsammanhållning och enhetlighet.
 • Det klargör varje teammedlems jobb eftersom exakta uppgifter tilldelas och det finns liten uppmuntran för dem att gå utöver sina skyldigheter.

Nackdelar:

 • Detta kan resultera i oengagerade individer och team som upplever bristande inflytande i beslutsfattandet.

Exempel på verkligheten👍: Henry Ford, mannen bakom Ford Motor Company, är ett utmärkt exempel på en autokratisk ledare. Han sa att konsumenter kunde välja vilken färg som helst på sina Ford-fordon ”så länge den är svart.” Han tenderade att agera ensam när han gjorde val och hade stor kontroll över hur verksamheten sköttes.

Tjänande ledarskap

Läran om tjänande ledarskap är att ”tjäna först och leda efter det.” Människocentrerade chefer som använder denna ledarskapsstil tror att när teammedlemmar är uppfyllda personligen och professionellt, är de mer produktiva och konsekvent gör ett utmärkt arbete.

De som iakttar det tjänande ledarskapsparadigmet håller inte fast vid sin auktoritetsgrad med järnhand samtidigt som de har naturliga ledarskapsförmågor.

Nyckelegenskaper:

 • De prioriterar andras välbefinnande och behov framför sina egna.
 • Deras tidigare fokus ligger på att vårda och kultivera de individer som följer dem.

Fördelar:

 • Belyser andras utveckling och tillväxt.
 • Detta kan leda till berikad prestation, innovation och samarbete.
 • Uppmuntrar till en säker miljö där människor inte är rädda för att ta risker och lära sig av misslyckanden.
 • Förenklar personalomsättning och avkoppling.
 • Bygger förtroende mellan ledare och deras team.

Nackdelar:

 • Det är utmanande att utbilda andra ledare i ”serva-först”-tänket.
 • Det kan ta längre tid att observera resultat eller uppnå mål.

Exempel i verkligheten👍: Microsofts VD, Satya Nadella, har förändrat företagets kultur genom att anamma ett mer sympatiskt och kundcentrerat tänkesätt. Han främjar en tillväxtattityd och uppmanar personalen att alltid förbättra sig.

Transformationellt ledarskap

Denna ledarskapsstil framgår faktiskt av namnet: Transformationella ledare strävar efter att åstadkomma förändring eller transformation i sina föreningar eller grupper genom att tända sina anställdas entusiasm för innovation.

Dessa ledare är djupt engagerade i att berika strategier och avslöja mer effektiva sätt att uppnå mål.

Nyckelegenskaper:

 • Individer åtnjuter en betydande grad av självständighet och friheten att tänka kreativt, utan bördor av ortodoxa begränsningar.
 • Dessa ledare kan bygga förtroende med sina teammedlemmar och förena dem för att eftersträva en gemensam vision eller slutmål.

Fördelar:

 • Mycket motiverande för hela laget.
 • Främjar utvecklingen av robusta relationer och främjar samarbete.
 • Det ger teammedlemmar autonomi att utmärka sig i sina roller.
 • Det kan främja större kreativitet, tillväxt och empati inom teamet.

Nackdelar:

 • Ledaren axlar en stor börda och behöver föregå med gott exempel.

Exempel på verkligheten👍: Elon Musk, VD för Tesla och SpaceX, ger en utmärkt illustration. Han är välkänd för att ha en expansiv syn på framtiden, inklusive rymdutforskning och miljövänliga fordon. Många människor har motiverats att stödja målen för hans företag genom hans virulenta entusiasm, ursprungliga synsätt och obevekliga hängivenhet för dem.

Transaktionellt ledarskap

Det bästa sättet att förstå transaktionellt ledarskap är att jämföra det med en standardtransaktion: ”Jag förser dig med detta, och i gengäld levererar du det.”

Denna ledarstil är transaktionsbaserad, med ledare som ger teammedlemmar tydliga direktiv. De använder olika incitament och sanktioner för att belöna eller straffa sitt teams svar och aktiviteter.

Nyckelegenskaper:

 • Tydlighet och säkerhet råder eftersom uppgifter och förväntningar uttryckligen beskrivs av ledaren.
 • Denna ledarskapsstil tenderar till företagsföretag, eftersom den betonar att tjäna resultat, följa etablerade ramar och använda ett system med belöningar och straff.

Fördelar:

 • Det kan vara ett effektivt tillvägagångssätt för att nå kortsiktiga mål.
 • Den definierar teammedlemmarnas förväntade beteende genom ett strukturerat system för belöning och bestraffning av anställda.
 • Det ger en känsla av struktur och stabilitet.

Nackdelar:

 • Det kan visa sig vara demotiverande för personer som söker professionella och personliga tillväxtmöjligheter.

Exempel i verkligheten👍: Överväg att en chef belönar en gruppmedlem för ett väl utfört jobb eller bestraffar dem för att han missar en deadline genom att ge dem en krävande, företagsomfattande uppgift. Dessa exempel visar hur belöningar och påföljder används på arbetsplatsen.

Karismatiskt ledarskap

Du känner till idén om karisma, vilket är exakt hur dessa ledare beskrivs. Människor med övertygande personligheter och en orubblig hängivenhet för att uppnå sina mål är exempel på karismatiska ledarstilar.

Dessa ledare utmärker sig på övertygande kommunikation och övertalning att förena sina människor bakom ett gemensamt mål. De kan uttrycka sin vision tydligt och inspirera andra att dela sin spänning i samma syfte.

Nyckelegenskaper:

Karismatiska ledare är en stor inspirationskälla och engagerar effektivt en hel grupp för att nå ett gemensamt mål.

Deras djupa koppling till människor gör karismatiska ledare särskilt värdefulla i organisationer som brottas med kriser eller kämpar för framsteg.

Fördelar:

 • Otroligt motiverande och inspirerande.
 • Främjar en känsla av enhet, samarbete och samarbete.
 • Det ger följare en känsla av att bli hörda och förstådda.
 • Inleder positiv förändring genom kollektiva åtgärder.

Nackdelar:

 • Upplevs ofta som ytlig eller ouppriktig.

Exempel på verkligheten👍: USA:s 44:e president, Barack Obama, är välkänd för sitt dynamiska ledarskap. Hans övertygande oratoriska förmåga och talang för att motivera och relatera till människor var avgörande för hans politiska framgång.

Laissez-Faire ledarskap

Laissez-faire är ett franskt talesätt som översätts som ”låt det vara”. Denna term fångar exakt kärnan i denna ledarskapsstrategi, som står i skarp kontrast till mikroförvaltning.

Laissez-faire-ledare förser sina teammedlemmar med de nödvändiga verktygen och resurserna, sedan tar de ett steg tillbaka och gör det möjligt för sitt team att fatta beslut, lösa problem och utföra sina uppgifter utan att ledaren ständigt tittar på varje steg.

Nyckelegenskaper:

 • Fokuserar i första hand på att delegera uppgifter till teammedlemmar och innebär minimal direkt övervakning.
 • Ledare avstår från intensiv, praktisk ledning och frigör tid för andra projekt.

Fördelar:

 • Utse individer för att finslipa sina ledaregenskaper.
 • Det kan leda till ökad kreativitet och innovation.
 • Främjar förtroende mellan teammedlemmar och deras ledare.
 • Uppmuntrar en känsla av självständighet.

Nackdelar:

 • Detta kan resultera i minskad produktivitet.
 • Potentiell för sammandrabbningar mellan lagmedlemmar.

Exempel på verkligheten👍: Under de tidiga stadierna av ett företag kan skaparen eller ledaren anta en laissez-faire-strategi för att främja kreativitet och uppmuntra risktagande. Denna teknik kan hjälpa till att utveckla en entreprenörs- och ägarkultur bland anställda.

Visionärt ledarskap

Deras benägenhet för storbildstänkande utmärker en visionär ledarstil. De sätter ett högt värde på företagets uppdrag, som fungerar som en samlande och motiverande drivkraft för deras personal.

För att uppnå dessa mål sätter stora ledare ambitiösa mål och utvecklar en kultur av innovativt tänkande hos sina anställda.

Nyckelegenskaper:

 • Detta tänkesätt är exceptionellt väl lämpat för verkställande direktörer och entreprenörer.
 • Visionära ledare tillhandahåller visioner och andra motiverande verktyg för att väcka teamentusiasm och engagemang.

Fördelar:

 • Transparens hjälper till att bygga förtroende och få stöd från teamet.
 • Visionära ledare kan skapa robust organisatorisk sammanhållning.

Nackdelar:

 • När den används med rätt teamutveckling eller när ledaren behöver mer trovärdighet, kan denna teknik ge fler problem än fördelar.

Exempel på verkligheten👍: Under anställningsförfarandet frågade Steve Jobs den berömda John Sculley, den pensionerade VD:n för Pepsi: ”Vill du ägna ditt liv åt att sälja sockrat vatten, eller vill du vara med mig i att förändra världen?” Uttalandets avslutande fångar hjärtat av en visionär ledares inställning.

Strategiskt ledarskap

Strategiskt ledarskap innebär att chefer utnyttjar sin kreativa problemlösningsförmåga och strategiska framsynthet för att vägleda teammedlemmar och en organisation mot att uppnå långsiktiga mål.

Att praktiskt taget anställa strategiskt ledarskap kräver att chefer väljer från en rad ledarskapsstilar baserat på den specifika situationen och de inblandade individerna.

Nyckelegenskaper:

 • Strategiska ledare främjar och söker aktivt olika perspektiv.
 • Strategiskt ledarskap är mest effektivt i organisationer eller team där ledaren åtnjuter kreativ autonomi.

Fördelar:

 • Bygger en innovativ och dynamisk arbetsmiljö.
 • Mycket anpassningsbar inför föränderliga händelser.

Nackdelar:

 • Försvinner i hård kommersiell konkurrens.

Exempel på verkligheten:👍 Sundar Pichai har lett Google genom stora strategiska förändringar, inklusive razzior i molnberäkningar och artificiell intelligens. Hans ledarstil är känd för sin anpassning till förändrade tekniska miljöer.

Situationsbaserat ledarskap

Den situationella ledarstilen är känd för sin extraordinära anpassningsförmåga till förändrade förhållanden, ungefär som ledarskapsmetodernas kameleont. I motsats till konceptet med en-size-fits-all-ledarskap, erkänner denna stil att det inte finns något universellt ”bästa” sätt att leda.

Nyckelegenskaper:

 • Innebär en noggrann analys av de unika situationerna.
 • Den trivs med förmågan att skarpt uppfatta den rådande dynamiken, anpassa ledarstilen för maximal resonans och genomslagskraft.

Fördelar:

 • Denna ledarstil utmärker sig för att motivera medarbetare.
 • Säkerställer att insatserna överensstämmer med situationens specifika krav.
 • Det visar sig vara särskilt fördelaktigt i nystartade företag eller företag.

Nackdelar:

 • Det kan dock innebära utmaningar när en ledares inställning ändras för ofta, vilket kan leda till förvirring och stress.

Exempel i verkligheten👍: En projektledare kan använda situationsbaserat ledarskap för att vägleda ett team genom ett utmanande projekt. Projektledaren kan anamma en direktivstil tidigt, ge specifika instruktioner och strikt övervakning eftersom teammedlemmarna fortfarande lär sig sina roller och plikter. Chefen övergår gradvis till ett mer praktiskt delegerande tillvägagångssätt när teamet utvecklar erfarenhet och färdigheter.

Hur hittar du vilken ledarstil du har?

Anta att du utforskar ledarskapsvägen och utvecklar ett mer systematiskt förhållningssätt till ledarskap. Överväg att ställa dig själv följande frågor för att hjälpa dig i denna kontemplativa process:

 • Vad är mer värdefullt för mig – att uppnå mål eller vårda relationer?
 • Är jag böjd för att ge en tydlig struktur för mitt team, eller föredrar jag att tillåta valfrihet?
 • När det gäller beslutsfattande, förlitar jag mig på att dra slutsatser ensam, eller värdesätter jag kollektiv input?
 • Är mitt ledarskapstänkande mer inriktat på kortsiktiga mål eller långsiktiga koncept?
 • Handlar min förklaringsstrategi om att auktorisera teammedlemmar eller ge tydlig riktning?

Läs också: Emotional Intelligence in Business: A Blueprint for B2B Success

Avslutande tanke

Att inpränta olika ledarstilar är viktigt för att lyckas både personligt och i ditt arbetsliv.

Du kanske har trivts i ditt tidigare jobb med ett särskilt ledarskapssätt. Ändå kan en mångsidig uppsättning ledarskapsvanor behövas i en ny roll för att säkerställa att ditt team presterar som bäst.

Genom att förstå de olika ledarskapsstilarna som diskuteras i den här guiden och förstå de derivat de strävar efter att uppnå kan du skjuta i höjden för din framgång i din nuvarande position.

Härnäst, chefens guide till 360-graders feedback vägen till äkta, progressiva och tillväxtorienterade recensioner!

var den här artikeln hjälpsam?

Tack för din feedback!