8 JavaScript ORM-plattformar för effektiv kodning

När du bygger fullfjädrade applikationer är det nästan garanterat att du kommer att behöva arbeta med en databas. En sådan applikation kommer att behöva implementera CRUD, vilket är förmågan att skapa, läsa, uppdatera och ta bort data.

För detta krävs en databas. Om du bygger programmet med ett objektorienterat programmeringsspråk som JavaScript och använder en relationsdatabas som MySQL, kan det bli en utmaning att arbeta med databasen.

Som JavaScript-utvecklare behöver du också oroa dig för de intrikata detaljerna i din relationsdatabas och ta reda på din databassyntax och hur du skriver komplexa SQL-frågor som din applikation kan behöva.

Kom ihåg att relationsdatabaser lagrar data i tabeller med rader och kolumner, medan JavaScript fungerar med objekt och relationer mellan objekten. Allt detta kan bli mycket tidskrävande och utmanande att göra och därför behövs en Object Relational Mapper (ORM).

Object Relational Mapper (ORM)

En ORM är ett verktyg som låter utvecklare arbeta med relationsdatabaser med hjälp av objektorienterade principer.

En ORM fungerar som en brygga mellan applikationskoden och den valda relationsdatabasen, vilket gör att utvecklare kan arbeta med relationsdatabaser med samma objektorienterade principer som de använder i sin applikationskod.

ORM mappar relationsdatabastabeller till klasser med klassinstanser som representerar posterna eller raderna i tabellen. Klassattribut används för att representera kolumner i en tabell.

Detta innebär i sin tur att utvecklare kan använda sitt valfria programmeringsspråk för att skapa, läsa, uppdatera, ta bort och även hantera data som lagras i databasen utan att behöva skriva komplexa SQL-satser.

Genom att använda en ORM minimerar du mängden SQL du behöver läsa och undviker även att lära dig ett nytt frågespråk för att kunna arbeta med en databas.

För att se hur en ORM fungerar, överväg följande MySQL-fråga för att hitta användare från IT-avdelningen

SELECT * FROM users WHERE department="IT";

Samma fråga kan göras med hjälp av en JavaScript ORM, som visas nedan. Lägg märke till användningen av vanlig JavaScript för att göra samma fråga.

const users = await User.findAll({
  where: {
    department: 'IT',
  },
});

Fördelar med att använda en ORM

Några av fördelarna som JavaScript-utvecklare kan dra av att använda en ORM inkluderar:

Abstraktion av databaskomplexitet

ORM maskerar bort komplexiteten i den underliggande databasen så att utvecklare kan interagera med databasen via ditt backend-språk och inte komplex SQL.

Vissa ORM:er tillhandahåller också frågebyggare, som gör det enkelt att skriva komplexa frågor genom att använda OOP-principer. Detta gör att utvecklare kan skriva renare, mer underhållbar kod som är lättare att felsöka och uppdatera.

Ökad produktivitet

ORM:er abstraherar bort komplexiteten i att skriva råa SQL-frågor och hantera databasinteraktioner, vilket tillåter utvecklare att enbart fokusera på applikationens affärslogik, som är den viktigaste delen av en applikation.

Dessutom interagerar utvecklare med databaser i ett mer välbekant OOP-mönster utan att behöva skriva mycket kod eller utföra repetitiva uppgifter.

ORM kan också användas för att automatiskt seed databaser och generera dataåtkomstkoder. Alla dessa faktorer ökar i hög grad utvecklarnas produktivitet.

Databasagnosticism

En nyckelfunktion hos ORM:er är att de låter dig skriva din applikationskod på ett databasagnostiskt sätt. På så sätt är din applikationskod inte kopplad till en enda databas, och du kan därför enkelt byta databas som din applikation använder utan att behöva ändra stora delar av din applikationskod.

Detta är mycket viktigt, särskilt när en applikation behöver utvecklas eller stödja användningen av flera databaser.

Enkelt schema och relationshantering

ORM förenklar processen att arbeta med scheman i din databas och hantera relationer mellan dina databasenheter.

Vissa ORM:er erbjuder funktioner som automatisk generering av scheman från befintliga databaser, och en majoritet tillhandahåller metoder som gör att du enkelt kan definiera och hantera relationer mellan tabeller lagrade i databasen.

Förbättrad säkerhet

ORM erbjuder förbättrad databassäkerhet eftersom de filtrerar data åt dig och även använder parametriserade frågor internt. Parameteriserade frågor är SQL-frågor som använder platshållare för indatavärden istället för att direkt använda indata från en användare.

Därför är indata som tillhandahålls av användaren aldrig direkt inbäddad i en SQL-fråga. Detta gör att ORM kan skydda din applikation från SQL-injektionsattacker och på så sätt förbättra säkerheten för din applikation.

Nackdelar med att använda en ORM

Så mycket som ORM har många fördelar för utvecklare, finns det vissa nackdelar med användningen av dem. För en gångs skull, eftersom de introducerar ett lager av abstraktion ovanpå databasen, kan det resultera i prestandakostnader och användning av mer minne.

Dessutom, för att använda en ORM, måste utvecklare lära sig hur man använder den, och de kan inte använda en ORM utan en grundläggande förståelse för SQL för att veta vad varje kommando faktiskt gör.

Som sagt, ORM är fortfarande ett mycket fördelaktigt verktyg för utvecklare och det bästa och enklaste sättet att interagera med relationsdatabaser från applikationer byggda med OOP-principer. För att hjälpa dig komma igång med att använda en ORM, här är några av de bästa ORM:erna som du kan använda i dina JavaScript-applikationer.

Uppföljare

Enligt dess officiella dokumentation, Uppföljare är en modern TypeScript och Node.js ORM för Oracle DB, PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQLite, Microsoft SQL Server, IBM DB2 och Snowflake databas. Sequelize, som är öppen källkod, är en mycket populär ORM för utvecklare som arbetar med ramverket Node.js tillsammans med relationsdatabaser.

Detta kan tillskrivas dess robusta uppsättning funktioner som gör det enkelt att arbeta med relationsdatabaser i Node.js. För det första är Sequelize en utlovad-baserad ORM, en funktion som gör att den kan stödja löften som är en kärnfunktion i Node.js-ramverket.

Dessutom stöder Sequelize ivrig laddning, där resurser laddas så snart applikationskoden körs, och lat laddning, där resurser inte laddas omedelbart förrän de behövs. Sequelize har också solid transaktionsstöd, läsreplikering och modellvalideringar, och det möjliggör databasmigrering och synkronisering.

Användare kan också definiera associationer och relationer mellan lägen när de använder Sequelize. För att täcka allt, tillhandahåller en rik uppsättning frågealternativ, vilket gör att utvecklare kan konstruera komplexa databasfrågor med lätthet.

Prisma

Prisma är en öppen källkod ORM som låter dig enkelt hantera och interagera med din databas från vilken JavaScript- eller TypeScript-miljö som helst.

Prisma stöder PostgreSQL, MySQL, Microsoft SQL Server, CockroachDB, SQLite och MongoDB. Dessutom möjliggör den enkel integration med alla JavaScript- eller TypeScript-ramverk, förenklar databaser och ökar typsäkerheten.

För att hjälpa utvecklare att bygga frågor har Prisma en funktion som heter Prisma-klient som kommer med autokomplettering och låter utvecklare bygga typsäkra frågor som är skräddarsydda för det schema de använder i sin applikation.

Utvecklare kan skapa sitt eget schema från grunden eller använda Prisma för att autogenerera scheman genom att introspektera en befintlig databas.

En annan Prisma-funktion är Prisma migrate, som är ett Prisma-schemamigreringsverktyg som automatiskt genererar anpassningsbara SQL-migreringar så att användarna kan ha full kontroll och flexibilitet när de tar sina applikationer från utvecklings- till produktionsmiljöer.

Slutligen har Prisma-användare tillgång till Prisma Studio, som är ett administratörsgränssnitt som låter användare se, utforska, manipulera och förstå data som lagras i deras databas. Alla dessa funktioner gör Prisma till en utmärkt ORM för JavaScript- och TypeScript-utvecklare.

TypORM

TypORM är en öppen källkods-ORM som utvecklades med målet att alltid stödja de senaste JavaScript-funktionerna och tillhandahålla ytterligare funktioner som gör det möjligt för utvecklare att skapa vilken typ av applikation som helst som använder databaser.

TypeORM stöder databaser MySQL, MariaDB, PostgreSQL, CockroachDB, SQLite, Microsoft SQL Server, Oracle, SAP Hana och sql.js.

TypeORM, som stöder JavaScript och TypeScript programmeringsspråk, stöder även MongoDB, som inte är en relationsdatabas. TypeORM fungerar i Node.js, en webbläsare, Ionic, Cordova, React Native, NativeScript, Expo och Election-plattformar.

TypeORM tillåter utvecklare att arbeta med flera databastyper och använda flera databasinstanser. Det stöder och frågar också cachning, loggning, transaktioner, associationer, ivriga och lata relationer och möjliggör migrering och automatisk migrering.

TypeORM stöder också DataMapper, ActiveRecord, strömmande råresultat, korsdatabas- och korsschemafrågor och erbjuder användarna en kraftfull frågebyggare.

MikroORM

MikroORM är en öppen källkod TypeScript ORM som stöder MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite och MongoDB. Denna ORM är baserad på Datamapper, Identity Map Pattern och Unit of Work. Enhet för arbete används för att upprätthålla en lista över enheter som påverkas av en affärstransaktion, och den koordinerar även skrivningen av ändringarna.

Detta har fördelen av att möjliggöra automatisk hantering av transaktioner, automatisk batchning av alla frågor och direkt implementering av affärs-/domänlogik direkt i de enheter som används.

MikroORM kommer också med en metadatamedveten QueryBuilder med stöd för automatisk anslutning och ett händelsesystem som kan användas för att koppla in i entitetens livscykel och även ändra hur UnitOfWork fungerar.

Sådd databaser, det vill säga fylla en databas med en initial uppsättning data, är också lättare med MikroORM eftersom det kommer med en seeder som låter dig generera falska data av vilken volym eller form som helst och använda den för att seed din databas.

Slutligen stöder MikroORM också enkla upp-och-ned-databasmigreringar.

Bookshelf.Js

Bokhylla är ett JavaScript ORM med öppen källkod för Node.js. Denna ORM syftar till att tillhandahålla ett enkelt bibliotek som kan användas för att utföra vanliga uppgifter när man söker efter databaser i JavaScript och bildar relationer mellan dessa objekt. Bookshelf är designad för att fungera med PostgreSQL, MySQL och SQLite3.

Eftersom Bookshelf är en Node.js ORM, stöder Bookshelf användningen av löften och traditionella återuppringningar när man arbetar med ORM från en Node.js-applikation. Dessutom stöder den transaktioner, polymorfa associationer, ivriga/kapslade relationsladdningar och en mängd olika relationer.

Så mycket som den inte slår på samma nivå som andra mer funktionsrika ORM:er, så lyser Bookshelf genom sin enkelhet, flexibilitet och hur lätt den är att läsa, förstå dess kodbas och utöka den. Om du behöver en enkel, smidig ORM för dina JavaScript-projekt är Bookshelf ett utmärkt val.

Nod ORM2

Nod ORM2 är en enkel och lätt Node.js ORM som stöder MySQL, SQLite och Progress OpenEdge-databaser. Denna ORM låter dig enkelt arbeta med dina modeller i Node.js. När du arbetar med modeller låter det dig enkelt skapa, synkronisera, släppa, hämta, hitta, ta bort, räkna och även massskapa datamodeller.

Det tillåter också skapandet av associationer mellan modeller och definiera anpassade valideringar utöver de inbyggda valideringarna som följer med. Node ORM2 implementerar instansens singleton-beteende, vilket säkerställer att när du hämtar samma rad flera gånger får du alltid samma objekt som representerar den raden.

Vattenlinje

Vattenlinje är en adapterbaserad ORM för Node.js. Det är också standard-ORM som kommer med Sails webbutvecklingsramverk. Waterline kan dock fortfarande användas utan att använda Sails-ramverket.

Eftersom Waterline är en adapterbaserad ORM ger Waterline stöd för att arbeta med flera databassystem genom att använda adaptrar. Officiellt stödda databaser inkluderar MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis och lokal lagring.

Waterline har dock också community-adaptrar för CouchDB, SQLite, Oracle, Microsoft SQL Server, DB2, Riak, neo4j, OrientDB, Amazon RDS, DynamoDB, Azure Table, s RethinkDB och Solr.

Waterline låter dig använda mer än en databas i ditt projekt, och det ger ett enhetligt API för att arbeta med olika databaser och protokoll. Detta innebär att kod skriven med Waterline ORM kan fungera med vilken databas som helst som stöds av ORM utan att behöva ändra din kod.

Dessutom är Waterline skapad med tonvikt på modularitet, testbarhet och konsistens mellan adaptrar, vilket gör det mycket enkelt att använda och integrera med en mängd olika databaser.

Objection.js

Objection.js är en ORM som syftar till att hålla sig ur vägen och göra det enkelt att använda den fulla kraften i SQL och den underliggande databasmotorn.

I det avseendet erbjuder den alla fördelarna med en SQL-frågebyggare och är kraftfull för att hjälpa dig att arbeta med relationer. En SQL-frågebyggare är ett verktyg som förenklar processen att skapa komplexa SQL-frågor.

Objection.js erbjuder ett enkelt sätt att definiera modeller och relationer mellan dem, med fullständiga CRUD-funktioner (Create, Read, Update Delete) som utnyttjar SQLs fulla kraft, förutom att erbjuda lättanvända transaktioner.

Användare kan också gärna ladda, infoga och lägga upp objektgrafer, lagra komplexa dokument som enstaka rader och använda JSON-schemavalidering. Objection.js har officiellt stöd för programmeringsspråken TypeScript och JavaScript.

Slutsats

Som utvecklare, när du arbetar med relationsdatabaser från en JavaScript- eller TypeScript-applikation, är det bättre för dig att interagera med databasen via en ORM.

Detta kommer inte bara att förenkla databasinteraktionerna utan också öka din produktivitet, minska SQL du behöver för att skriva och förbättra säkerheten för din applikation.

När du försöker bestämma vilken ORM du ska använda, överväg att använda någon av de ORM som markeras i artikeln, beroende på vilka funktioner som passar applikationen du bygger.

Du kan också utforska de bästa JavaScript-kompilatorerna online.