10 bästa säkerhetstips på arbetsplatsen för att säkerställa anställdas välbefinnande

Bli ett proffs på säkerhet på arbetsplatsen med dessa tips!

Säkerhet på arbetsplatsen är avgörande för alla organisationer, oavsett storlek. Ledningen måste prioritera säkerheten på arbetsplatsen. De anställdas säkerhet anses vara arbetsgivarens moraliska ansvar och plikt.

Att implementera säkerhetsprotokoll för att skydda personal, tillgångar och företagets egendom är en del av säkerheten på arbetsplatsen.

När det gäller material som används i konstruktion, möbler och utrustning på arbetsplatser måste arbetsgivare vidta försiktighetsåtgärder. Farliga arbetsförhållanden kan uppstå om arbetsgivare försummar att genomföra säkerhetsåtgärder.

Idag kommer vi att diskutera varför arbetsplatssäkerhet är viktigt och praktiska tips för medarbetarnas välbefinnande.

Säkerhet på arbetsplatsen och medarbetarnas välbefinnande

Arbetsmiljön påverkar i hög grad en medarbetares hälsa och välbefinnande. En glad och hälsosam arbetskraft är avgörande för att bygga ett framgångsrikt företag, eftersom det ökar engagemanget och produktiviteten.

Att uppmuntra anställdas hälsa och välbefinnande kan bidra till en positiv arbetsmiljö och hjälpa dem att lyckas i både arbete och privatliv. Att förbättra de anställdas hälsa innebär därför mer än att minska medicinska problem och frånvaro på grund av sjukdom.

Vikten av säkerhet på arbetsplatsen och medarbetarnas välbefinnande

En säker arbetsmiljö och de anställdas välbefinnande är direkt relaterade, eftersom säkerhetskritiska miljöer kan innebära faror som påverkar de anställdas effektivitet. Här är några punkter som illustrerar vikten av detsamma.

  • Arbetstagarens fysiska hälsa är väsentlig och har visat sig ha en positiv inverkan på arbetsmiljön. Under arbetet kan skador uppstå på grund av bristande fysisk hälsa.
  • Tillsammans med fysisk hälsa är mental hälsa avgörande, eftersom det bidrar till att skapa en positiv arbetsplats. När du arbetar i säkerhetskritiska miljöer kan symtom och tillstånd för psykisk hälsa och välbefinnande som stress, ångest och depression leda till minskad koncentration, minne, uthållighet, beslutsfattande och i slutändan skador.
  • Bättre hälsa kräver ett ordentligt dagligt schema för en anställd. Det betyder att trötthet och otillräcklig sömn har en direkt negativ inverkan på förmågan att koncentrera sig och arbeta säkert i en säkerhetskänslig miljö.

När en anställds hälsa och välbefinnande äventyras kan det leda till personskador och skador på andra, minskad produktivitet, ökad avgång på anställda, högre försäkringskostnader och minskad moral.

Varför är arbetsplatssäkerhet nödvändig?

Fysisk hälsa och psykisk hälsa är avgörande för de anställdas övergripande välbefinnande. Människor med god psykisk hälsa kan arbeta bättre, njuta av sin fritid och delta aktivt i sina samhällen.

Här är några anledningar till varför säkerhet på arbetsplatsen är viktig:

  • Tillväxt: – En säker miljö hjälper arbetare att växa i en säker och stimulerande organisation. När säkerheten är i fara, blir anställda distraherade av sina omedelbara bekymmer och tycker att det är utmanande att lära sig nya färdigheter, omfamna förändringar och hänga med i förändrade marknadstrender. Att anta säkerhet hjälper därför anställda att arbeta effektivt och säkerställer en positiv arbetsmiljö.
  • Lojalitet: – Säkra arbetsplatser främjar en känsla av lojalitet och engagemang bland de anställda. Om medarbetarna känner sig trygga på arbetsplatsen känner de sig värderade och vill arbeta med organisationen längre. De är mer benägna att stanna hos sin nuvarande arbetsgivare, vilket minskar rekryteringskostnaderna.
  • Kommunikation: – En säker arbetsplats skapar transparent och öppen kommunikation. Arbetare bör uppmuntras att ta upp oro för sin säkerhet utan rädsla för konsekvenser. Anställda kommer att känna sig bekväma att bli hörda; de kommer att bli mer bemyndigade och visa ett större intresse för sina medarbetares och sina egna välbefinnande.

Vidare är medarbetarnas välbefinnande kopplat till gynnsammare resultat och högre produktivitet, vilket minskar frånvaron från arbetet eller sjukskrivningen samt förbättrat medarbetarnas påverkansarbete.

Fördelar med att säkerställa arbetsplatssäkerhet

Här är några av fördelarna som en säker arbetsplats erbjuder anställda:

Ökad produktivitet

En säker arbetsmiljö leder till högre produktivitet, vilket innebär att anställda kan fokusera på sitt arbete med vetskapen om att deras arbetsgivare lägger stor vikt vid hälsa och säkerhet.

Anställda som följer alla hälso- och säkerhetsregler på arbetsplatsen är mer benägna att vara produktiva. Produktiva medarbetare kan få mer arbete gjort på kortare tid, vilket kommer att minska driftskostnaderna och i slutändan öka företagets produktivitet.

Förbättrar ryktet

En hälsosam arbetsplats har en positiv inverkan på organisationens varumärkesvärde, vilket är fördelaktigt för företaget. Det ökar nöjdheten för kunder och investerare, vilket leder till tillväxt och ökade intäkter för verksamheten.

Dessutom kan potentiella investerare som deltar i arbetsplatsens arbetsmiljö och villkor fatta investeringsbeslut genom att anta en säker kultur. Det viktiga är att PR är väsentligt för företaget och att säkerhet och hälsa på arbetsplatsen har betydande PR-fördelar. Det bidrar till att utveckla en positiv, produktiv arbetsplatskultur och stärker varumärkesidentiteten genom bättre employer branding.

Minska kostnaden

Det är bättre att förebygga än att bota, vilket innebär att en hälsosam arbetsmiljö minskar ersättningskostnaderna. En säker arbetsplats utsätter inte den anställde för några risker, vilket resulterar i lägre ersättning till anställda för hälsoändamål från organisationen och minskad stilleståndstid för säkerhetskontroller.

Främjar företagsansvar

Säkerhet på arbetsplatsen förbättrar företagets ansvar för dina anställda och dig som arbetsgivare. Det etablerar ett robust system och ger en modell för andra företag att efterlikna. En säker och hållbar arbetsplats är resultatet av de flesta intressenter, där företag som implementerar säkra och hälsosamma arbetsmiljöer visar sig vara bättre arbetsplatser.

Säkerhetstips på arbetsplatsen

Följande är några praktiska och användbara säkerhetstips på arbetsplatsen som bör implementeras av organisationer och anställda:

Rapportera osäkra förhållanden

Ibland är anställda rädda för att berätta för sina överordnade om specifika farliga situationer och faror som kan utsätta dem eller någon annan i fara. Detta kan öka sannolikheten för olyckor eller skador på arbetsplatsen, vilket kan vara mer gynnsamt för en säker arbetsmiljö.

Anställda förväntas rapportera omedelbart när de blir medvetna om farliga situationer för sin säkerhet, sina medarbetare och arbetsplatsen. Så snart en risk eller hot har identifierats, meddela lämpliga parter i tid och på ett effektivt sätt för att hjälpa till att minska risken.

Till exempel har PIERCE etablerat informella och formella sätt för kommunikation för anställda eller deras representanter där de kan rapportera osäkra förhållanden på arbetsplatsen. Det uppmuntrar arbetsgivaren att vidta säkerhetsåtgärder på arbetsplatsen för anställda. Medarbetarundersökningar och feedbackverktyg kan också användas för att mäta eventuella risker.

Bär säkerhetsutrustning

Det är viktigt att bära rätt skyddsutrustning under arbetet. Det är alltid tillrådligt att bära en andningsmask om det finns damm eller skräp på arbetsplatsen eller om man har att göra med farliga eller giftiga kemikalier eller ångor.

Den rätta säkerhetsutrustningen för jobbet kan vara ansiktsmasker, reflekterande kläder, industriella arbetskläder, brandskyddande kläder eller till och med något så viktigt som halkfria skor. Organisationen måste tillhandahålla lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) för att skydda sina anställda.

Enligt National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) måste arbetare bära PPE-utrustning för att förhindra sig själva från självskada och sjukdom. PPE kan bero på typ av bransch eller arbetsnivå, men vissa initiala försiktighetsåtgärder är obligatoriska för arbetare.

Säkerhetsträning

Arbetsplatsrisker kommer aldrig vid en lämplig tidpunkt, så anställda och organisationen måste vara förberedda på dem när de inträffar. Personalutbildning är en central del av kompetensutvecklingsprocessen för att utveckla säkerheten på arbetsplatsen. Utbildningen bör kombinera föreläsningar eller författade kurser och praktisk utbildning, inklusive ämnen som riskmedvetenhet och respons.

Till exempel utvecklar industriföretaget TATA Steel utvecklingscentret för säkerhetsledarskap, ett digitalt utbildningscenter för officerare, anställda och kontraktsanställda. Den belyser säkerhetsstandarderna och nödvändiga åtgärder för det.

Kommunicera om säkerhetskultur

Organisationen måste ha en solid och positiv säkerhetskultur för att skapa en grundläggande uppsättning attityder och praxis gällande säkerhet på arbetsplatsen. Säkerhet är en del av företagskulturen och det är normen för alla anställda snarare än en formalitet.

Därför måste organisationer se till att säkerhet på arbetsplatsen är en kontinuerlig funktion och faller inom miljö-, hälso- och säkerhetsteamet. Dessutom bör ledningen arbeta för att skapa en miljö där alla ansvarar för säkerheten på arbetsplatsen.

Till exempel i 2014, 24.000 pund av kemikalier, inklusive methylmerkaptan, läckte i DuPont La Porte på grund av bristande kommunikation. Olyckan dödade fyra anställda, så det är nödvändigt att kommunicera om farorna på arbetsplatsen för att minimera riskerna för sådana olyckor.

Håll utrustningen i gott skick

Det är viktigt att hålla utrustningen i ett säkert och rent skick. När anställda delar samma arbetsplats, utrustning och golv medan de arbetar kan förhållandena snabbt försämras. Regelbundna säkerhetsåtgärder kan hålla arbetarna säkra och friska, minska halka och fall orsakade av smutsiga eller våta golv och förhindra olyckor orsakade av dåligt underhållen utrustning och maskiner.

Dessutom bör organisationer hålla nödförnödenheter lagrade och aktuella, dvs. se till att rökdetektorer, första hjälpen-kit och brandsläckare är i gott skick.

Håll dig uppdaterad med ny teknik

Det är organisationens ansvar att hålla anställda informerade om alla nya policyer, procedurer eller utrustning som kan implementeras på arbetsplatsen. Som sådan behövs den nödvändiga instruktionen och utbildningen för att hjälpa dem att förstå vad som behöver göras för att förhindra en potentiell incident. Vidare kan ledningen uppmuntra anställda att kontakta sina chefer för att få hjälp genom att främja en stödjande kultur.

Till exempel är AI-teknik fördelaktigt för utrustningens säkerhet och kan ge realtidsvarningar om utrustningens osäkra tillstånd.

Behåll hållningen

Det är viktigt att utföra arbetsuppgifter med rätt hållning. Säkerhetsåtgärder är en stor tillgång när du arbetar på ett jobb som kräver tunga lyft eller till och med bara sitter vid en dator. Arbetare måste vara medvetna om sin hållning eftersom det kan orsaka smärta och potentiella långvariga skador på deras axlar, rygg eller nacke.

När du flyttar föremål, sitt rakt, håll axlarna i linje med dina höfter och lyft upp benen. Fel hållning kan belasta axlar, nacke och rygg, vilket resulterar i betydande skador.

Tata Consultancy Services föreslår till exempel ett exemplariskt system som skickar en varning om arbetstagarens ställningsrisk. Bedömningen görs genom maskininlärning och AI hjälper till att rädda medarbetaren från kroppsskador.

Förvara säkerhetsjournaler

Register över säkerhetsolyckor bör arkiveras med alla andra organisationsregister för vidare övervakning, eftersom ledningen kan analysera dem och dra lärdomar av dem. Säkerhetsteamet kan fastställa grundorsaken till problemet och hur man kan mildra och förhindra det i framtiden med hjälp av efteråtgärdsrapporter.

Dessutom kan organisationen göra anteckningar om närvaro, ämnen som behandlas, frågor och feedback under utbildningssessioner och även registrera vem som fått vilken utbildning. Därför kan organisationen tilldela arbete enligt de anställdas kapacitet. Mer komplext är dessa utbildningssessioner tvåvägsgator där deltagarnas åsikter och insikter kan hjälpa till att skapa de mest omfattande, senaste nödberedskapsplanerna.

Dessutom kan användning av programvara och verktyg för EHS-hantering hjälpa till att bättre hålla reda på incidenter och övervaka områden som kan utgöra möjliga risker i framtiden.

Följ stegen

Arbetarna måste slutföra arbetet med alla korrekta procedurer och steg. Ibland är anställda begränsade av tid och behöver vidta åtgärder för att slutföra en uppgift snabbare. För att slutföra uppgiften snabbare kanske de inte heller använder specifika verktyg eller utrustning korrekt.

I slutändan leder det till arbetsplatsolyckor. Organisationer kan påminna teammedlemmar om att att följa processer och procedurer är det säkraste tillvägagångssättet eftersom de har utformats noggrant för att eliminera alla möjliga risker.

Enligt Statista, I Kroatien, är 9421 skador registrerade på 1 00 000 anställda. Den främsta orsaken till detta är att landet ligger vid Adriatiska havets kust, där vissa naturkatastrofer inträffar regelbundet. Som anställd måste de följa arbetsprocessen för att undvika katastrofer, vare sig de är naturliga eller konstgjorda.

Vägledning av nya medarbetare

Det är erfarna teammedlemmars ansvar att vägleda nya medarbetare. Riktlinjerna inkluderar att utbilda dem om organisationens säkerhetskultur och de standarder den följer för att upprätthålla en solid grund av säkerhet.

Tillsammans kan teammedlemmar skapa en säker arbetsplats och en stark säkerhetskultur om de alla till fullo förstår fördelarna med säkerhet för både företaget och individen.

Till exempel, i orienteringsceremonin för den nyanställde, kan ledningen tilldela en grupp och en vaktvakt för dem. Tentamensvakten bör vara ansvarig för att ge alla nödvändiga säkerhetsfrågor för den organisationen och försiktighetsåtgärder för dessa frågor.

Slutord

Enligt Karen A. Brown föreslår en framträdande teori att arbetsplatssäkerhetens nya prioritet kan behöva utöka konkurrensprioritetsstrukturen (kvalitet, kostnad, leverans och flexibilitet) för att inkludera socialt ansvar tillsammans med arbetsplatssäkerhet som en dimension. Hälso- och säkerhetsutbildning på arbetsplatsen är en viktig del av en effektiv organisation.

En säker och hälsosam arbetsmiljö ökar produktionen och effektiviteten och förebygger arbetssjukdomar och skador. Att upprätthålla säkerhetsregler och tillhandahålla hälsoutbildning till anställda är avgörande på alla arbetsplatser, eftersom de hjälper till att förebygga allvarliga skador och olyckor.

Dessutom, om ingen hälso- och säkerhetsutbildning gavs, är arbetsgivare ansvariga för eventuella skador inom sina anläggningar. Utbildningsinsatser som främjar säkra och hälsosamma arbetsmiljöer gynnar både arbetsgivaren och arbetstagaren.

Nästa upp, säkerhet behöver bra infrastruktur, därför är här den bästa facility management programvara för att effektivisera verksamheten.