Vad är skillnaden mellan data och informationsexempel?

Spread the love

Termerna data och information används för det mesta omväxlande, men båda dessa termer är olika. Men att känna till dessa två termer på djupet och även de skarpa skillnaderna mellan de två är ett måste vid denna tidpunkt i världen. Det här inlägget kommer att bekanta dig med skillnaden mellan data och informationsexempel. Utöver det kommer också skillnaden mellan data och information och kunskap att diskuteras. Så, låt oss dyka in!

Vad är skillnaden mellan data och informationsexempel?

Du kommer att få veta vad som är skillnaden mellan data och informationsexempel längre fram i den här artikeln. Fortsätt läsa för att lära dig mer om det i detalj.

Vad är data?

Data kan definieras som ett oorganiserat och rått faktum som måste bearbetas för att göra det meningsfullt. Data kan vara oorganiserade såväl som enkla. Data omfattar till övervägande del observationer, tecken, fakta, bilder, symboler, uppfattningssiffror, etc. Data innehåller också tecken, siffror och påståenden i en rå form. Data tolkas i allmänhet av en maskin eller en människa för att härleda dess betydelse. Om det inte bearbetas på lämpligt sätt har det liten eller ingen betydelse för människor.

Data kan med andra ord också kallas individuella informationsenheter. Inom databehandling karaktäriseras data som bitar och bytes, de grundläggande informationsenheterna när det gäller bearbetning och datorlagring. Medan det i den analytiska processen indikeras av variabler.

Data kan vara av två typer: primära och sekundära data.

Primärdata:

 • Kvalitativa data: Information som inte bara kan reduceras till siffror. Kvalitativ data skiljer sig från kvantitativ data eftersom den tar upp frågor om varför, vad och hur av ett fenomen.

 • Kvantitativa data: Information som kan mätas. Kvantitativ data kan mätas eller räknas och sedan ges ett numeriskt värde, såsom intäkter i dollar eller längd i millimeter.

Sekundärdata:

 • Interna data: Information, trender och statistik som upptäckts av företag genom sina aktiviteter. Den innehåller data som hämtas från programvara, interna databaser, kunder, beslutsfattande och rapportering.

 • Externa data: Det är data som ligger utanför organisationens operativsystem.

Vad är information?

Information kan definieras som en uppsättning tolkade och organiserade uppgifter som har behandlats på ett meningsfullt sätt enligt föreskrivna krav. Information ger data mening och ökar tillförlitligheten hos data. Dessutom minskar det osäkerheten och hjälper till att säkerställa att data inte är önskvärda. Så när data konverteras till information har den aldrig några oönskade och värdelösa detaljer.

Information är i grunden bearbetad data som innehåller data som har relevans, sammanhang och syfte. Information bearbetas, presenteras eller struktureras i ett visst sammanhang för att göra den användbar och meningsfull. I datorn är processorn hjärnan, där ’P’ betecknar databehandling. Huvudsyftet med ett datorsystem är att bearbeta data till information.

Bild av Dariusz Sankowski från Pixabay

Vad är skillnaden mellan data och informationsexempel?

Svaret på frågan om vad som är skillnaden mellan data och information i datorer diskuteras nedan.

 • Data är oorganiserad och rå medan information är organiserad.

 • Uppgifter är meningslösa om de inte behandlas korrekt men informationen är meningsfull och tillförlitlig.

 • Data kommer vanligtvis i form av siffror, siffror, grafer eller statistik, medan information mestadels presenteras genom idéer, tankar, ord och språk.

 • Du kan inte fatta ett beslut baserat på data; beslut kan fattas när data bearbetas till information eftersom det blir meningsfullt.
 • Data i sig har ingen betydelse medan information är viktig i sig själv.

 • Data är inte beroende av information men informationen är beroende av data.

 • Data mäts i bitar och byte men informationen mäts i enheter som är användbara och meningsfulla såsom kvantitet, tid, etc.

 • Data baseras på observationer och register och lagras vanligtvis i datorlagringsenheter. Information å andra sidan är baserad på analys och är tillförlitlig och meningsfull.

 • I datorer är data indata, eller vad du säger åt datorn att spara eller göra. Information å andra sidan är utdata, eller hur datorn tolkar dina data och visar dig direktivet eller den begärda åtgärden.

Vilka är exemplen på data och information?

Skillnaden mellan data och informationsexempel diskuteras nedan:

Exempel på data:

 • Antalet besökare på en webbplats under en viss månad (till exempel januari).
 • Datum och tid för en vara som du köpte från din e-handelsbutik, till exempel Amazon.
 • Historien om temperaturavläsningar i världen under de senaste 50 åren är data.
 • En bok består av flera sidor som har många ord, därför utgör den data.
 • Antalet gilla-markeringar och kommentarer på ett inlägg på sociala medier är data.
 • På en restaurang är en enskild kunds räkning data.
 • Kundens abonnemangsbelopp är också ett exempel på data.

Exempel på information:

 • Att ha en förståelse för att organisk trafik ökar betydligt än direkt trafik till din webbplats.
 • Ta reda på den tid på dygnet då de flesta av transaktionerna sker i din e-handelsbutik.
 • När data analyseras och organiseras för att finna att den globala temperaturen ökar är det information.
 • När vi läser bokens sidor, undersöker materialet och innehållet och bearbetar det i vår hjärna blir det information.
 • När antalet gilla-markeringar och kommentarer på ett inlägg på sociala medier kombineras med annan statistik för sociala mediers engagemang, som följare och delningar, för att ta fram användbara insikter, som vilken social medieplattform folk ska använda för att engagera sin publik.
 • När restaurangägaren tolkar olika räkningar under en period för att producera värdefull och meningsfull information, som vilka objekt på menyn som är mest populära osv.
 • (555)321-7878 som telefonnummer är också ett exempel på information.

Jag hoppas att du efter att ha läst dessa nu är klar över skillnaden mellan data och informationsexempel.

Vad är skillnaden mellan data och information och kunskap?

Låt oss se skillnaden mellan data, information och kunskap.

I. Data

Data är en sammanställning av dessa detaljer eller data som finns kvar i form av symboler, figurtexter eller beskrivningar. Eller bara observationer av enheter, saker eller händelser med förmågan att bearbetas, analyseras och dra slutsatser från. Data är oorganiserad och rå; därför måste den bearbetas så att den visar sig vara meningsfull och användbar.

II. Information

Information är den data som samlas in för att dra meningsfulla slutsatser. Information bearbetas, struktureras och presenteras med tilldelad mening som ökar tillförlitligheten och säkerheten hos den inhämtade informationen. Information finns för att organisera relevant och aktuell data för att utveckla idéer.

III. Kunskap

Kunskap belyser den insamlade information som finns tillgänglig om en viss person eller ett faktum. Kunskap hjälper till att fatta välgrundade beslut och lösa problem eller problem. Därför påverkar kunskap människors handlingar och tänkande. Maskiner kan också fatta beslut utifrån ny kunskap som genereras av information. För att få kunskap är det viktigt att tillämpa sådan information.

 • Implicit kunskap: Implicit kunskap är den kunskap som inte lagras digitalt eller nedskriven. Det är inte beroende av en individs kontext och är en del av praktiken eller förfarandet.

 • Explicit kunskap: Explicit kunskap är den kunskap som är tillgänglig eller nedskriven. Explicit kunskap kan vara i digital form eller papper. Exempel på explicit kunskap inkluderar returpolicyer, utbildningsmanualer eller dokumenterad produktinformation.

Läs den här artikeln från början för att lära dig vad som är skillnaden mellan data och informationsexempel.

Vad är nyckelskillnaden mellan data och information och kunskap?

Den viktigaste skillnaden mellan data och information och kunskap är följande:

 • Data är meningslös utan att bearbetas och sammanställas till en begriplig struktur, medan information ökar representationen och kunskap ökar medvetenheten.
 • En annan skillnad är att data i grund och botten är sönderfallna bitar av tecken och symboler som är hopsatta medan information bearbetas och förfinad data och kunskap är meningsfull och värdefull information.
 • Dessutom kan data sakna kontext men information ger kontext åt data och kunskap ger djup förståelse för sådan information.
 • Dessutom räcker inte data och information enbart för att göra några förutsägelser eller informerade beslut, medan kunskap hjälper till att göra förutsägelser om man har den erforderliga förståelsen och erfarenheten.
 • Dessutom kan inte data ensam ligga till grund för bildningen av frågan; å andra sidan är Information en text som svarar på frågor som vad, när, vem eller var. Kunskap är en text som svarar på frågorna om hur och varför.
 • Data och information är lätt att överföra medan kunskapsöverföring kräver lärande.

***

Jag hoppas att du har gillat att läsa vår artikel eftersom vi har förklarat skillnaden mellan data och informationsexempel och skillnaden mellan data och information och kunskap. Om du vill ha regelbundna uppdateringar om data, information och kunskap, besök vår sida eftersom vi fortsätter att uppdatera vår sida regelbundet. Kontakta oss gärna med dina frågor och förslag via kommentarsfältet nedan. Låt oss också veta vad du vill lära dig om härnäst.

  Hur du säkrar din Synology NAS från Ransomware