Vad är sårbarhetshantering och varför är det viktigt?

Sårbarhetshantering är ett effektivt sätt att förbättra den övergripande säkerhetsställningen i din organisation.

Med de växande cybersäkerhetsproblemen över hela världen har det blivit viktigt att implementera robusta strategier och system för att säkra dina system, nätverk och data från angripare.

Det är också avgörande för dig att öka säkerhetsmedvetenheten och ge korrekt utbildning till dina anställda så att de kan motverka attacker eller förhindra dem proaktivt.

I den här artikeln kommer jag att diskutera vad sårbarhetshantering är, dess betydelse, de inblandade stegen och andra detaljer.

Håll ögonen öppna!

Vad är sårbarhetshantering?

Sårbarhetshantering är ett omfattande cybersäkerhetsprogram som innebär att upptäcka, prioritera, utvärdera och åtgärda ”sårbarheter” eller säkerhetsbrister i en organisations system, enheter, applikationer och nätverk för att skydda dem från dataintrång och cyberattacker.

En sårbarhet kan vara svagheter som:

 • Opatchad och föråldrad programvara
 • Operativsystem felkonfigurationer
 • Säkerhetsfelkonfigurationer
 • Trasig eller saknad autentisering
 • Dålig eller saknad datakryptering
 • Mänskliga fel
 • Riskfyllda verktyg från tredje part

Sårbarhetshantering är en kontinuerlig och proaktiv process för att underlätta säkerheten dygnet runt. Det innebär också att du kontinuerligt övervakar dina tillgångar och enheter för att identifiera problem och lösa dem snabbt.

Processen syftar till att förbättra din organisations säkerhetsställning och minska attackytan och övergripande risker genom att hitta och eliminera säkerhetssvagheter. Det låter dig också hålla dig uppdaterad med nya säkerhetshot och skydda dina tillgångar från dem.

Idag har processen för sårbarhetshantering blivit enklare med introduktionen av olika mjukvarulösningar och verktyg för att utföra upptäckt, bedömning och lösning på en enda plats. Dessa system kan automatisera olika steg i processen för att spara tid och ansträngning som du kan ägna åt att utforma strategier för att förbättra din säkerhetsställning.

Vikten av sårbarhetshantering

Flera enheter, system, applikationer, nätverk och apparater används i en organisation. Dessa kan ha många säkerhetsbrister som kan bli större med tiden och förvandlas till ett säkerhetshot.

Det finns många fall av vårdslöshet i säkerhetsuppdateringar, felkonfigurationer, åtkomsthantering, patchning, åtgärdande etc. Sårbarheter som dessa kan öka säkerhetsriskerna eftersom angripare kan hitta och utnyttja dem för att utföra en komplett attack.

Som ett resultat kan en organisation förlora kritisk data och deras system, appar och enheter kan äventyras. Detta kan innebära många utmaningar när det gäller ekonomi, juridik och kundrelationer.

Detta är vad sårbarhetshantering innebär, vilket gör att du kan ta en kontinuerlig proaktiv säkerhetsstrategi och snabbt hitta och lösa sårbarheter för att undvika missöden.

Här är några av fördelarna med sårbarhetshantering för din organisation.

Förbättrad synlighet

Med sårbarhetshantering kan du få bättre insyn i alla dina system, enheter, nätverk, applikationer och data, tillsammans med de sårbarheter som är förknippade med dem.

Med hjälp av denna insikt kan du skapa ett omfattande system för att rapportera och spåra dessa sårbarheter. På så sätt kan du göra bättre planer med ditt team för att åtgärda dessa sårbarheter och hålla dina tillgångar säkra.

Snabbare hotrespons

Som förklarats ovan ger sårbarhetshantering dig bättre insikter om sårbarheterna i dina system och nätverk. Så genom att identifiera sårbarheter kan du bedöma och åtgärda dem proaktivt.

Eftersom det är en kontinuerlig process kan du fortsätta att övervaka sårbarheter och åtgärda dem så snart de dyker upp. Och även om en attack inträffar kommer det att bli lättare för dig att svara på dem snabbare i motsats till scenariot när du inte har ett program för sårbarhetshantering.

Mötesefterlevnad

Tillsynsorgan som HIPAA, GDPR, PCI DSS, etc., har strikta dataskyddslagar för organisationer. Och om en organisation inte uppfyller dessa standarder och krav kan den bli straffad.

Sårbarhetshantering, när den görs effektivt, kan hjälpa dig att upprätthålla regelefterlevnad. Detta gör att du kan bedöma och identifiera dina sårbarheter och korrigera dem. Du måste också uppdatera programvaran i tid, hantera lager på rätt sätt, aktivera korrekta konfigurationer osv.

Förbättrad säkerhetsställning

En korrekt process för sårbarhetshantering kan höja den övergripande säkerhetsställningen för din organisation, inklusive alla tillgångar och nätverk. Kontinuerlig övervakning säkerställer att ingen sårbarhet förblir oupptäckt och klassificerar och fixar snabbt problem innan någon angripare kan utnyttja dem.

Kostnadseffektiv

Sårbarhetshantering kan visa sig vara kostnadseffektiv. Skadan en cyberattack kan göra är mycket större än att implementera en sårbarhetshanteringsprocess i en organisation, även om du använder dedikerade verktyg.

Företag har förlorat miljoner på attacker, och reparationsprocessen är också enormt pengaintensiv.

Så istället för att gå igenom allt det där kan du distribuera en proaktiv sårbarhetshantering. Det hjälper dig att prioritera högrisksårbarheter först för att eliminera exploatering.

Bibehållit förtroende

Att förbättra säkerheten är inte bara bra för din organisation utan också för dina partners och kunder. Genom att implementera sårbarhetshantering och säkerhetsdata och -system gör du dig själv mer pålitlig och pålitlig inför dina kunder och partners.

Förutom ovanstående erbjuder sårbarhetshantering fler fördelar:

 • Det kan minska manuella arbetsflöden och automatisera övervaknings-, åtgärds- och varningsprocessen
 • Organisationer kan bevittna ökad operativ effektivitet.
 • Det kan hålla dina team i linje med din organisations mål för säkerhet

Sårbarhetshantering livscykel

Sårbarhetshantering involverar vissa steg eller faser som utgör livscykeln för sårbarhetshantering, från det ögonblick de upptäcks till deras lösning och kontinuerlig övervakning.

#1. Upptäckt

I den första fasen måste du skapa en komplett lista över alla tillgångar i din organisation. Det kan vara dina system, enheter, utrustning, nätverk, applikationer, filer, operativsystem, hårdvara och mer.

Dessa komponenter kan ha vissa sårbarheter i sig, som programuppdateringar, konfigurationsfel, buggar, fel, etc., som cyberangripare vill utnyttja. Dessutom har dessa affärs- och kunddata som angripare kan få tillgång till och orsaka dig skada.

Så förutom att upptäcka dina tillgångar måste du också identifiera sårbarheter i dem. Du kan använda sårbarhetsskannrar för detta ändamål. Du kan också utföra en revision för att få en fullständig rapport om tillgångar och sårbarheter.

#2. Klassificering och prioritering

När du har upptäckt tillgångarna och sårbarheterna, gruppera dem baserat på deras kritik och värde i affärsverksamheten. På så sätt kan du prioritera de grupper som kräver omedelbara åtgärder så att du kan lösa dem först innan de banar väg för ett säkerhetsintrång. Att prioritera tillgångarna är också praktiskt när man allokerar resurser till var och en av dem.

#3. bedömning

I denna fas måste du bedöma riskprofilerna för varje tillgång. För detta använder många organisationer Common Vulnerability Scoring System (CVSS). Den här öppna och fria standarden kan hjälpa dig att utvärdera och förstå egenskaperna och svårighetsgraden av varje mjukvarusårbarhet.

Enligt CVSS varierar Base Score från 0 till 10. National Vulnerability Database (NVD) tilldelar CVSS-poängen svårighetsgraden. Dessutom innehåller NVD data hämtade av IT-personal och automatiserade lösningar för sårbarhetshantering.

Så här ges CVSS-poäng:

 • 0 – Inga
 • 0,1-3,9 – Låg
 • 4,0-6,9 – Medium
 • 7,0-8,9 – Hög
 • 9,0-10,0 – Kritisk

Så, när du bedömer sårbarheterna, överväg klassificeringen av tillgångar, exponering för säkerhetsrisker och kritikalitet. Detta hjälper dig också att ta reda på vilka tillgångar du ska fixa först.

#4. Rapportering

Nu när du har utvärderat varje sårbarhet och tillgång i din organisation, dokumentera dem och rapportera dem till beslutsfattarna. Du kan markera risknivån för varje tillgång beroende på den bedömning du har genomfört.

Du kan också skicka in aktivitetsrapporter varje vecka, två gånger i månaden eller varje månad. Detta hjälper dig att hålla dig uppdaterad med varje sårbarhet och säkerställa att ingenting lämnas odokumenterat.

Dessutom måste du lägga fram din strategi för att åtgärda de kända sårbarheterna. Det kommer att ge en idé till ditt team om hur man ska gå vidare med lösningen och påskynda processen.

#5. Sanering

I det här skedet måste du och ditt team ha fullständig information om tillgångar och sårbarheter, tillsammans med prioritetsnivåerna för varje tillgång.

Vid det här laget måste ditt team komma till en slutsats om hur man ska hantera varje sårbarhet och vilka verktyg och tekniker som ska användas. Varje gruppmedlem måste tydligt förstå sina roller och ansvar. Detta inkluderar inte bara cybersäkerhetsteamen utan även IT, drift, PR, ekonomi, juridik, etc. Du måste också få inköp från intressenter och kunder,

När allt är klart, börja åtgärda de sårbarheter som är mest kritiska för din organisation. Även om du kan göra det manuellt, kan med hjälp av verktyg automatisera och påskynda hela processen och spara massor av tid, ansträngning och resurser.

#6. Omvärdering

När du har löst alla kända sårbarheter i dina system, enheter, nätverk och applikationer är det dags att omvärdera dem. Du måste genomföra revisioner för att omvärdera och säkerställa att alla sårbarheter elimineras.

Detta gör att du kan upptäcka återstående problem, om några, och ta bort dem. Du måste också fortsätta följa upp med ditt team för att veta statusen för sårbarheter och tillgångar.

#7. Övervakning och förbättring

Sårbarhetshanteringscykeln slutar inte med att du åtgärdar de kända sårbarheterna i ditt system. Istället är det en kontinuerlig process som kräver att du kontinuerligt övervakar ditt nätverk och dina system för att upptäcka sårbarheter och åtgärda dem innan någon angripare utnyttjar dem.

På så sätt fortsätter cykeln av sårbarhetshantering att fortsätta. Du måste fortsätta att upptäcka, prioritera, utvärdera, lösa, omvärdera och övervaka sårbarheter för att säkra ditt nätverk, data och system och förbättra din övergripande säkerhetsställning.

Dessutom måste du också hålla dig själv och ditt team uppdaterade med de senaste hoten och riskerna för att proaktivt bekämpa dem om de dyker upp.

Sårbarhetshantering kontra penetrationstestning

Många blandar ihop sårbarhetshantering eller bedömning med penetrationstestning. Anledningen kan vara många saker, som båda är säkerhetsrelaterade tekniker där syftet är att säkra en organisations data, system och användare från cyberattacker.

Men penetrationstestning skiljer sig från sårbarhetshantering på många sätt. Låt oss förstå hur.

Penetrationstestning är en typ av mjukvarutestning som replikerar aktiviteter eller handlingar från interna eller externa cyberangripare som har för avsikt att bryta mot en organisations nätverk och säkerhetsåtgärder och få tillgång till kritisk data eller hindra verksamhet.

Denna testning utförs av en penetrationstestare eller etisk hacker som använder avancerade tekniker och verktyg.

Däremot är sårbarhetshantering inte en enskild process utan en kontinuerlig process som involverar att identifiera sårbarheter och prioritera, bedöma och lösa dem, tillsammans med rapportering och övervakning av dem kontinuerligt.

Det syftar till att ta bort varje sårbarhet från en organisations system, enheter, applikationer etc., så att ingen angripare kan utnyttja dem och förvandla dem till en cyberattack.

Sårbarhetshantering Penetrationstestning Det innebär att identifiera alla tillgångar och sårbarheter i system. Det innebär att bestämma omfattningen av en cyberattack. Den bedömer risknivån förknippad med varje sårbarhet för organisationen. Den testar insamlingen av känslig data. Den syftar till att ta bort alla sårbarheter från system och enheter. Det syftar till att rensa upp ett givet system och dokumentera det i en rapport. Du kan granska och analysera alla system och sårbarheter för att förstå din attackyta. Du genomför penetration på en given mjukvarulösning eller system för att förstå riskerna .Det är en kontinuerlig process. Det är inte en kontinuerlig process utan utförs när du vill veta hur ett system skulle reagera på ett cyberhot.

Utmaningar inom sårbarhetshantering

När de implementerar sårbarhetshantering står många organisationer inför vissa utmaningar. Dessa är:

 • Begränsade resurser och tid: Organisationer har begränsade resurser och tid för sårbarhetshantering. De anställda är inte tillgängliga hela tiden för att spåra ändringar, rapportera och mildra problem. Men angripare vilar inte ens på helgdagar eller helger. Således kan attacker ske när som helst om sårbarheterna inte åtgärdas i tid.
 • Felaktig prioritering: Ibland prioriterar beslutsfattare att sårbarheter ska åtgärdas baserat på vissa fördomar som kan grumla deras beslut. Och om en kritisk sårbarhet lämnas oadresserad kan den snabbt förvandlas till ett cyberintrång.
 • Använda riskabla tredjepartsverktyg: Många organisationer har lidit enormt genom att använda riskabla tredjepartsverktyg för patchning. Det ökar inte bara attackytan utan gör också arbetsflödet ineffektivt.
 • Manuell process: Många organisationer föredrar fortfarande att spåra och lösa sårbarheter manuellt. Detta kan lägga grunden för fel och ineffektivitet och öka riskerna. Dessutom, om det finns för många säkerhetsbrister som ska spåras och lösas, kan processen bli ineffektiv och angriparna kan utnyttja dessa sårbarheter innan du löser dem.

Därför är det fördelaktigt att använda säkrare verktyg för sårbarhetshantering för att automatisera dessa processer.

Lösningar för sårbarhetshantering är verktyg som kan automatisera olika delar av sårbarhetshanteringens livscykel. Det finns verktyg för att övervaka, upptäcka och eliminera sårbarheter, tillsammans med rapportering, larm och mer.

Några verktyg du kan överväga är:

Genom att använda dem kan du spara mycket resurser, tid och ansträngning samtidigt som du får exakt synlighet och åtgärdande på en enda plats.

Bästa praxis för implementering av sårbarhetshantering

Här är några av de bästa metoderna du kan överväga när du implementerar sårbarhetshantering i din organisation.

 • Utför grundlig skanning: För att eliminera alla kritiska sårbarheter i hela ditt nätverk måste du noggrant skanna varje slutpunkt, enhet, system, tjänst och applikation. För detta kan du först identifiera alla tillgångar och sedan hitta sårbarheter i var och en av dem.
 • Kontinuerlig övervakning: Aktivera ett system att utföra kontinuerlig övervakning och skanning av dina tillgångar så att problem kan registreras så snart de dyker upp. Du kan också använda några verktyg för att schemalägga och skanna dina system varje vecka eller månad för att hålla dig uppdaterad med sårbarheter.
 • Prioritera ordentligt och säkerställ ansvarsskyldighet: Prioritera dina sårbarheter och tillgångar ordentligt utan fördomar. Du måste också utse ägare till dina kritiska tillgångar så att de kan ta ansvar för att hålla tillgångarna i bästa skick och regelbundet lappa dem.
 • Dokumentera ordentligt: ​​Dokumentation och rapportering förbises ofta av många. Så, dokumentera alla sårbarheter med tillhörande tillgångar, tidslinje och resultat. Detta hjälper dig att snabbt åtgärda liknande fall.
 • Utbildning och medvetenhet: Träna dina anställda och gör dem medvetna om de senaste trenderna och hoten inom cybersäkerhet. Du måste också ge dem rätt verktyg så att de kan bli mer produktiva och proaktiva när det gäller att identifiera och lösa säkerhetsbrister.

Slutsats

Jag hoppas att ovanstående information hjälper dig att förstå sårbarhetshantering och underlätta implementeringsprocessen för att förbättra säkerheten.

För att göra processen mer effektiv kan du använda lösningar för sårbarhetshantering för att utföra proaktiv identifiering och åtgärda sårbarheter i ditt system och nätverk.

Du kan också utforska några bästa mjukvara för sårbarhetshantering.