Varför nätverksåtkomstkontroll är viktigt och hur man implementerar det

Spread the love

NAC har blivit ett kraftfullt verktyg för att hjälpa företag att säkra sina nätverk genom att kontrollera användar- och enhetsåtkomst.

När organisationer fortsätter att anta moderna tekniska framsteg för att hantera sin nätverksinfrastruktur, blir behovet av att säkra deras nätverksåtkomst ett kritiskt problem.

Med NAC kan organisationer förhindra obehörig åtkomst och skydda mot hot som skadlig programvara och virus.

I den här artikeln kommer vi att dyka in i NAC-världen och utforska dess fördelar, typer och hur man väljer rätt NAC-lösning för din organisation.

Låt oss börja!

Vad är nätverksåtkomstkontroll?

Network Access Control (NAC) är en säkerhetsmekanism som organisationer använder för att hålla sin nätverksinfrastruktur säker. Det säkerställer att endast auktoriserade och kompatibla enheter tillåts komma åt nätverket.

Det är som den skyddande skölden som håller ditt slott säkert från inkräktare!

Det primära syftet med NAC är att förhindra obehörig åtkomst till nätverket, vilket kan resultera i säkerhetsintrång, driftstopp och andra skadliga incidenter.

Hur fungerar NAC?

Network Access Control (NAC) är en avancerad säkerhetslösning som hjälper till att kontrollera åtkomst till nätverk genom att tillämpa policyer som bestämmer vilka användare och enheter som får ansluta och vilken åtkomstnivå de beviljas.

Sättet som NAC fungerar på kan vara ganska komplext och involverar en mängd olika komponenter.

Enhetsidentifiering

För att vara mer specifik, när en enhet försöker ansluta till nätverket identifieras den först på olika sätt som MAC-adress, IP-adress eller värdnamn.

Autentisering

Enheten autentiseras sedan av NAC-systemet för att säkerställa att den är auktoriserad att ansluta till nätverket. Autentisering kan göras med olika metoder som ett användarnamn och lösenord, digitala certifikat, biometrisk autentisering eller smartkort.

Endpoint-efterlevnad

När enheten har autentiserats kontrollerar NAC-systemet om enheten uppfyller organisationens säkerhetspolicyer och efterlevnadskrav. Detta inkluderar att verifiera att enheten har uppdaterad antivirusprogramvara, brandväggsskydd och de senaste korrigeringarna för operativsystemet.

Nätverkstillgång

Om enheten är kompatibel med organisationens säkerhetspolicyer ges den åtkomst till nätverket. Men om enheten inte är kompatibel kan NAC-systemet antingen neka åtkomst eller sätta enheten i karantän till ett begränsat nätverk där åtgärdande kan utföras.

Kontinuerlig övervakning

Efter att enheten har beviljats ​​åtkomst till nätverket fortsätter NAC-systemet att övervaka enheten för efterlevnad av säkerhetspolicyer. Om enheten inte uppfyller kraven kan NAC-systemet vidta åtgärder, som att återkalla nätverksåtkomst eller återställa enheten i karantän.

Betydelsen av NAC

Vikten av Network Access Control (NAC) kan inte underskattas i dagens hyperuppkopplade värld där cyberattacker och dataintrång är vanliga.

Det finns flera viktiga skäl till varför NAC är avgörande i dagens cybersäkerhetslandskap.

NAC förbättrar nätverkets prestanda genom att kontrollera antalet och typer av enheter som får anslutas. Detta minskar risken för nätverksstockning och potentiell driftstopp, vilket kan vara en stor källa till frustration för nätverksadministratörer.

  C vs. C++: Skillnader och likheter

Det förenklar enhetshantering genom att tillhandahålla centraliserad hantering av nätverksenheter. Detta gör det enklare att övervaka och hantera nätverksåtkomst vilket minskar arbetsbelastningen för IT-administratörer och säkerställer att enheterna är korrekt konfigurerade.

Slutligen hjälper NAC till att minska risken för insiderhot genom att se till att endast auktoriserade användare och enheter får ansluta till nätverket. Detta hjälper till att förhindra dataintrång och andra säkerhetsincidenter orsakade av obehörig åtkomst, vilket ger ett extra skyddslager för organisationers nätverk.

Steg för att implementera NAC

Att implementera NAC kan vara en komplex och utmanande uppgift som kräver en rad steg för att säkerställa att lösningen är korrekt konfigurerad och integrerad med organisationens befintliga nätverksinfrastruktur.

#1. Definiera säkerhetspolicyn

Först måste organisationen skapa en omfattande säkerhetspolicy som ställer kraven för enheter som ska ges åtkomst till nätverket. Denna policy bör täcka viktiga säkerhetsåtgärder som antivirusprogram, brandväggar och uppdateringar av operativsystem.

#2. Välj en NAC-lösning

Organisationen måste välja en lämplig NAC-lösning som uppfyller dess specifika krav. Det kan handla om att välja en hårdvarubaserad eller mjukvarubaserad lösning eller en kombination av båda.

#3. Konfiguration

I detta steg måste den valda NAC-lösningen konfigureras för att matcha organisationens säkerhetspolicy. Detta inkluderar att ställa in autentiserings- och auktoriseringspolicyer, konfigurera nätverksåtkomstkontrollistor (ACL) och definiera åtgärdspolicyer för icke-kompatibla enheter.

#4. Testning

NAC-lösningen måste testas i en kontrollerad miljö för att säkerställa att den fungerar som förväntat och att alla enheter är korrekt autentiserade och auktoriserade. Denna testning innebär att simulera olika scenarier för att validera lösningens funktionalitet.

#5. Spridning

När NAC-lösningen har validerats kan den distribueras i hela organisationen. Det kan handla om att installera hårdvarubaserade NAC-enheter, distribuera mjukvaruagenter på enheter eller integrera NAC-lösningen med befintlig nätverksinfrastruktur.

#6. Realtidsövervakning

Slutligen är kontinuerlig övervakning och underhåll av NAC-lösningen avgörande för att säkerställa att den fortsätter att fungera korrekt. Detta inkluderar regelbundna programuppdateringar och periodiska säkerhetsrevisioner.

Typer av NAC

#1. Förantagning

Den här typen av NAC-lösning handlar om att kontrollera om enheter är kompatibla med en organisations säkerhetspolicy innan de tillåts ansluta till nätverket.

För att uppnå detta innebär NAC före antagning en bedömning av en enhets säkerhetsställning, vilket vanligtvis inkluderar att se till att alla nödvändiga programuppdateringar och säkerhetsåtgärder är på plats.

#2. Efter antagning

Till skillnad från pre-admission NAC fokuserar den här på att övervaka enheter efter att de redan har anslutit till nätverket. Detta för att säkerställa att de förblir kompatibla med organisationens säkerhetspolicyer.

Det innebär ständig övervakning och utvärdering av enhetens säkerhetsställning och tillämpning av åtgärdspolicyer i händelse av att icke-kompatibla enheter identifieras.

#3. I kö

Hårdvarubaserade in-line NAC-lösningar placeras i linje med nätverket, vilket gör att de kan övervaka all trafik som passerar igenom. Den här typen av NAC-lösning är perfekt för att upprätthålla åtkomstkontrollpolicyer och för att upptäcka och reagera på potentiella säkerhetshot i realtid.

#4. Utanför bandet

Out-of-band NAC-lösningar är mjukvarubaserade och fungerar parallellt med nätverket. De övervakar och kontrollerar åtkomsten till nätverket genom separata kanaler, vilket gör att de kan autentisera och auktorisera enheter innan de tillåts ansluta till nätverket.

Hur väljer man en NAC-lösning?

Det finns olika faktorer att ta hänsyn till när du väljer en NAC-lösning för din infrastruktur. Några av dem är:

  En introduktion till Prometheus och Grafana

Nätverks topologi

Strukturen på en organisations nätverk kan avsevärt påverka vilken typ av NAC-lösning som är mest lämplig. Till exempel kan organisationer med ett mycket distribuerat nätverk kräva en molnbaserad NAC-lösning, medan de med ett mer centraliserat nätverk kan dra nytta av en lokal NAC-lösning.

Implementeringsmodell

NAC-lösningar kan distribueras på olika sätt, inklusive hårdvara, mjukvara och molnbaserade lösningar. Vilken implementeringsmodell som väljs beror på organisationens specifika krav, budget och andra faktorer.

Integration med befintliga säkerhetslösningar

Det är viktigt att välja en NAC-lösning som sömlöst integreras med organisationens befintliga säkerhetslösningar, såsom brandväggar och intrångsskyddssystem. Denna integration kommer att säkerställa att säkerhetspolicyer tillämpas över hela nätverket.

Skalbarhet

Den valda NAC-lösningen måste vara skalbar för att möta en organisations krav när nätverket växer. Den ska kunna lägga till nya användare och enheter till nätverket utan att kompromissa med säkerheten.

Användbarhet

Användarvänligheten för en vald modell påverkar både slutanvändare och administratörer, vilket minskar IT-personalens arbetsbelastning och säkerställer att slutanvändare kan komma åt nätverket snabbt och effektivt.

Efterlevnad

Efterlevnad är ett viktigt övervägande när man väljer en NAC-lösning. Lösningen måste vara kapabel att genomdriva efterlevnadspolicyer och föreskrifter som HIPAA och PCI-DSS.

Budget

Kostnaden kan variera beroende på implementeringsmodell, funktioner och supportnivå som krävs. Organisationer måste välja en lösning som ligger i linje med deras budget samtidigt som de uppfyller deras krav.

Vad är NACL?

Bildkälla – wallarm.com

En Network Access Control List (NACL) är en säkerhetsfunktion som används för att kontrollera inkommande och utgående trafik i ett nätverk.

Det är en uppsättning regler som bestämmer vilken trafik som tillåts komma in i eller lämna ett nätverk baserat på kriterier som käll- och destinations-IP-adresser, portnummer och protokoll.

NACL kan användas för att blockera specifika typer av trafik, såsom skadlig programvara eller obehörig åtkomstförsök samtidigt som den tillåter legitim trafik att passera.

De används ofta i routrar, brandväggar och andra nätverksenheter för att förbättra säkerheten i ett nätverk.

Hur skapar man NACL?

Bestäm målet:

Identifiera de specifika målen och kraven för NACL, till exempel vilka typer av trafik som ska tillåtas eller blockeras och kriterierna för att filtrera trafik.

Identifiera nätverksresurser:

Bestäm de enheter och system som kräver skydd genom NACL och deras associerade nätverksadresser.

Definiera reglerna:

Upprätta en uppsättning regler för NACL som specificerar vilka typer av trafik som ska tillåtas eller nekas baserat på fördefinierade kriterier som käll- och destinations-IP-adresser och protokoll.

Implementera reglerna:

Tillämpa NACL-reglerna på relevanta nätverksenheter, såsom routrar och brandväggar

Utför testet:

Verifiera att NACL fungerar korrekt genom att testa trafikflödena och se till att reglerna efterlevs korrekt.

Övervaka och underhålla:

Övervaka och uppdatera NACL regelbundet för att säkerställa att den uppfyller organisationens säkerhetskrav.

Det är viktigt att notera att stegen som är involverade i att skapa en NACL kan variera beroende på nätverksmiljön och organisationens säkerhetspolicy. Så det rekommenderas starkt att konsultera med nätverkssäkerhetsproffs för att säkerställa optimal NACL-konfiguration och effektivt nätverksskydd.

NAC:s kapacitet

 • Enhetsidentifiering och profilering
 • Policytillämpning för nätverksåtkomst
 • Dynamisk nätverkssegmentering baserad på användar- och enhetsidentitet.
 • Automatiska saneringsåtgärder för icke-kompatibla enheter
 • Integration med andra säkerhetstekniker, såsom brandväggar och intrångsskyddssystem
 • Realtidsövervakning och insyn i nätverksaktivitet
 • Centraliserad hantering och rapportering av nätverksaccess.

NAC:s begränsningar

 • Implementeringen kan vara komplex och tidskrävande
 • Ytterligare hård- eller mjukvaruinvesteringar kan krävas
 • Kan bli dyrt, särskilt för större organisationer
 • Nätverksprestandan kan påverkas om den inte konfigureras korrekt.
 • Det kräver regelbundet underhåll och uppdateringar för att förbli effektivt
 • Ändringar av den befintliga nätverksinfrastrukturen kan behövas.
  Skicka ett meddelande för att låta någon veta varför du ringer

Lärresurser

Det finns många resurser tillgängliga på NAC som ger en detaljerad förståelse av dess nyckelkoncept, protokoll, arkitekturer och distributionsscenarier. Vi har anlitat några av dessa resurser för din bekvämlighet.

#1. Nätverksåtkomstkontroll En komplett guide

Den här boken är verkligen anmärkningsvärd på grund av dess unika sätt att fokusera på konsten att ifrågasätta. Författaren tror att ställa de rätta frågorna är nyckeln till att förstå de utmaningar och möjligheter som är förknippade med NAC och ger läsarna en uppsättning frågor som de kan använda för att avslöja de NAC-utmaningar de står inför och generera bättre lösningar för att lösa dessa problem.

Förutom själva boken har läsarna också tillgång till digitala komponenter som förbättrar deras lärandeupplevelse. Dessa komponenter inkluderar ett online självutvärderingsverktyg som gör det möjligt för läsare att diagnostisera NAC-projekt, initiativ, organisationer och processer med hjälp av accepterade diagnostiska standarder och praxis.

Verktyget tillhandahåller också ett NAC-styrkort som gör det möjligt för läsarna att utveckla en tydlig bild av vilka NAC-områden som behöver uppmärksammas.

#2. ForeScout Network Access Control- Admin utbildning

Denna Udemy-kurs är en omfattande och informativ inlärningsupplevelse designad för både nybörjare och medelinlärare inom NAC-området. Det är ett måste för dem som vill skaffa sig en djup förståelse för ForeScout NAC-lösningen, en av de ledande NAC-lösningarna som finns tillgängliga idag.

Under kursen kommer eleverna att installera ForeScout OS i en virtuell miljö med den initiala installationsguiden som hjälper dem att ställa in kommunikation med switchar, domänservrar och andra relevanta inställningar. Kursen innehåller olika ForeScout-konfigurationer som segment och policyer för klassificering, bedömning och kontroll med tillhörande laborationer.

Under hela kursen kommer eleverna att ha tillgång till en rad inlärningsresurser, inklusive videoföreläsningar, frågesporter och praktiska övningar som ger eleverna praktisk erfarenhet av att konfigurera och hantera Forescout NAC-distributioner.

#3. Nätverkssäkerhet – Implementera L3 Routing Table & ACL i C/C++

Denna Udemy-kurs är en utmärkt resurs för alla som vill få en djupare förståelse för de datastrukturer som används i IPV4-routningstabeller och åtkomstkontrollistor (ACL). Den ger en omfattande översikt över dessa viktiga nätverkskoncept och ger tydliga förklaringar av deras interna design och implementering.

Den här kursen fungerar som en utmärkt resurs för alla som vill få en djupare förståelse för åtkomstkontrollistor och IPV4-routningstabeller och deras viktiga roll i nätverkssäkerhet. Oavsett om du är nybörjare eller expert, gör föreläsningarna och praktiska övningarna det till en idealisk inlärningsupplevelse för alla.

#4. Bemästra åtkomstkontrollistor (ACL)

ACL är ett avgörande verktyg för nätverksadministratörer som vill kontrollera trafikflödet och begränsa användaråtkomst. I denna kurs kommer studenterna att få en fördjupad förståelse av ACL-teknik, inklusive syntax och andra applikationer. Med exempel på Cisco ACL-implementeringar kommer eleverna att bli bekanta med konfigurationssyntax och se tekniken i aktion i live-nätverksinställningar.

Standard och utökad IPv4-åtkomstlistor undersöks i detalj, och eleverna kommer att lära sig hur man implementerar varje typ på en router. Felsökning av ACL och åtgärda vanliga fel täcks också.

Slutgiltiga tankar

Efter att ha slutfört dessa tre Udemy-kurser kommer eleverna att få ett certifikat som bekräftar deras expertis inom NAC-administration. Detta certifikat kan fungera som en värdefull merit för elever som vill avancera sina karriärer inom nätverkssäkerhet.

Jag hoppas att du tyckte att den här artikeln var till hjälp för att lära dig mer om NAC och hur man implementerar det. Du kanske också är intresserad av att lära dig mer om IGMP Snooping för att minska överbelastningen i nätverket.