NetOps förklaras på fem minuter eller mindre

Modernt nätverk förlitar sig på NetOps som en nyckelkomponent för att säkerställa att nätverken fungerar smidigt och effektivt.

NetOps är ett revolutionerande tillvägagångssätt som har förändrat hur organisationer hanterar komplexa nätverksmiljöer.

Det fungerar bokstavligen som ryggraden för att leverera bättre användarupplevelser i denna snabba värld.

Låt oss se vad denna NetOps handlar om och dess roll i nätverkshantering.

Vad är NetOps?

NetOps står för Network Operations.

Med enkla ord är det praxis att hantera och driva datornätverk inom en organisation.

Det innebär uppgifter relaterade till övervakning, underhåll och optimering av nätverksinfrastruktur vilket förbättrar funktionaliteten.

Här är några viktiga aktiviteter som är förknippade med NetOps.

NetOps-team eller proffs är ansvariga för att säkerställa en smidig och effektiv drift av nätverk inom en organisation.

De arbetar för att optimera nätverksprestanda, tillförlitlighet och säkerhet samtidigt som de tar itu med eventuella problem eller utmaningar som uppstår.

Betydelsen av NetOps i modernt nätverk

NetOps spelar en avgörande roll i modernt nätverk på grund av flera viktiga skäl:

Ökad komplexitet

Moderna nätverk har blivit mycket komplexa, med ett växande antal enheter och tjänster sammankopplade på olika platser. NetOps tillhandahåller ett strukturerat tillvägagångssätt för att hantera denna komplexitet.

Nätverksprestanda

Företag är mycket beroende av nätverksanslutning för att stödja sin verksamhet. NetOps fokuserar på att optimera nätverksprestanda och minska latens, vilket är viktigt för att leverera data till slutanvändare.

Nätverkssäkerhet

NetOps implementerar säkerhetsåtgärder som åtkomstkontroller, brandväggar, IDS/IPS och krypteringsprotokoll för att skydda nätverk mot obehörig åtkomst och andra säkerhetsrisker.

Kontinuitet i verksamheten

Nätverksavbrott kan resultera i betydande driftsfel för företag. NetOps minimerar stilleståndstiden genom effektiv incidentrespons och aktiv övervakning.

Skalbarhet och flexibilitet

Moderna nätverk måste vara anpassningsbara för att tillgodose de växande behoven hos organisationer. NetOps hjälper till att implementera nätverksarkitekturer som enkelt kan skalas och anpassas till förändrade krav.

Kostnadsoptimering

Effektiv nätdrift kan leda till kostnadsbesparingar. NetOps hjälper till att minska driftskostnaderna i samband med nätverkshantering genom att optimera resursutnyttjandet.

Samarbete och samordning

NetOps främjar samarbete mellan olika team inom en organisation, såsom nätverksadministratörer, systemadministratörer, utvecklare och säkerhetspersonal.

Detta samarbete säkerställer att nätverksdriften är nära integrerad med andra IT-funktioner och övergripande affärsmål.

Nyckelkoncept och principer för NetOps

Automatisering

Det hänvisar till processen att använda verktyg för att utföra repetitiva manuella uppgifter automatiskt. NetOps-team kan spara tid och minska mänskliga fel genom att automatisera uppgifter.

Orkestrering

Orkestrering innebär att koordinera och hantera flera automatiserade uppgifter för att uppnå ett specifikt mål eller resultat.

Exempel

Anta att ett företag vill distribuera en mikrotjänstbaserad webbapplikation som består av flera tjänster (var och en körs i sin egen behållare). Applikationen kräver en frontend-tjänst, backend-tjänster, en databas och en meddelandeförmedlare för kommunikation mellan tjänster. Orkestrering kan effektivisera denna komplexa distributionsprocess.

Övervakning

Nätverksövervakning är processen att observera och samla in data från nätverksinfrastruktur för att få information om nätverksprestanda och säkerhet. Dessa data används ofta för att upptäcka och diagnostisera problem. Övervakningsverktyg kan tillhandahålla realtidsdata om latens, paketförlust och andra prestandaindikatorer.

Analytics

Den använder dataanalys och maskininlärningstekniker för att analysera nätverksbeteende. Baserat på data kan NetOps-team identifiera mönster och minska potentiella risker.

Telemetri och streaming

Telemetri är processen att överföra realtidsdata från nätverksenheter till analytiska system. Strömmande telemetri tillhandahåller kontinuerlig data för NetOps-team att övervaka och reagera snabbt på förändringar.

Software-Defined Networking (SDN)

SDN är en nätverksarkitektur som skiljer nätverkets kontrollplan från dataplanet. Det tillåter nätverksadministratörer att hantera nätverkstjänster genom abstraktionen av funktionalitet på lägre nivå.

Och här är ett detaljerat inlägg om hur SDN fungerar och vilka typer av det. Besök gärna detta inlägg.

Det finns en mängd olika verktyg förknippade med NetOps.

#1. Konfigurationshanteringsverktyg

Konfigurationshantering är en viktig aspekt av NetOps som tillåter nätverksadministratörer att automatisera distributionen och underhållet av nätverksenheter effektivt.

Tre populära verktyg på den här domänen är:

Ansible

Ansible är en automationsplattform med öppen källkod som förenklar konfigurationshantering, applikationsdistribution och uppgiftsautomatisering. Den använder deklarativt språk för att definiera det önskade tillståndet för nätverket.

Marionett

Marionett är ett annat allmänt använt verktyg för konfigurationshantering som automatiserar provisionering och hantering av nätverksenheter. Den tillhandahåller en centraliserad instrumentpanel för att övervaka konfigurationer.

Kock

Chef fokuserar generellt på att automatisera hela infrastrukturen, inklusive nätverksenheter, servrar och applikationer. Den använder en koddriven metod som gör det enkelt att hantera komplexa nätverkskonfigurationer.

#2. Nätverksövervakning och prestandaverktyg

Nätverksövervakning i realtid är en central del av NetOps eftersom den används för att identifiera och åtgärda problem snabbt.

Nagios

Nagios är ett övervakningssystem med öppen källkod som ger avancerad övervakning och varning för nätverksenheter och applikationer. Den har ett användarvänligt gränssnitt och kan utökas med olika plugins för att passa specifika övervakningsbehov.

Zabbix

Zabbix är en funktionsrik övervakningslösning som ger realtidsövervakning och visualisering av nätverksprestanda. Den stöder både agentbaserad och agentlös övervakning, vilket är lämpligt för olika nätverksmiljöer.

PRTG

PRTG är ett allt-i-ett nätverksövervakningsverktyg som erbjuder ett lättanvänt gränssnitt och anpassningsbara instrumentpaneler.

#3. Automationsramar och plattformar

Automatisering ligger i hjärtat av NetOps, vilket gör det möjligt för organisationer att skala sina nätverk effektivt. Några av exemplen är:

Cisco DNA Center

Cisco DNA Center är en centraliserad nätverkshanteringsplattform designad av Cisco Systems. Den fungerar som kommandocentral för Ciscos digitala nätverksarkitektur (DNA).

Junos Space

Juniper Junos Space erbjuder ett enhetligt gränssnitt för hantering och orkestrering av Juniper nätverksenheter och tjänster som ger en centraliserad överblick över hela deras nätverksinfrastruktur.

Arista CloudVision

Arista CloudVision är en molnbaserad nätverkshanterings- och automationsplattform. Den är speciellt utformad för molnnätverksmiljöer.

Utmaningar i implementeringen av NetOps

Äldre systemintegration

Många organisationer har befintliga nätverksinfrastrukturer med flera protokoll och konfigurationer. Att integrera NetOps-principer och automatisering i äldre system kan vara utmanande och kan kräva ytterligare ansträngning.

Säkerhetsproblem

Automatisering och centraliserad hantering kan utsätta nätverket för potentiella säkerhetsrisker om det inte implementeras korrekt. Avancerade säkerhetsåtgärder och åtkomstkontroller behövs för att förhindra dataintrång.

Skicklighetsgap och motstånd mot förändring

Låt oss säga att ett medelstort företag vill gå över från manuell nätverkskonfiguration till en automatiserad NetOps-metod. Nätverksteamet består huvudsakligen av traditionella nätverksadministratörer som har expertis i att konfigurera nätverksenheter manuellt med CLI.

Däremot kanske de inte har erfarenhet av moderna automationsverktyg som krävs för NetOps-implementering, som Python eller Ansible. Denna kompetensgap kan försena utbyggnaden av NetOps – eftersom teamet behöver genomgå utbildning eller anställa ny personal med nödvändiga färdigheter.

Bästa metoder för att implementera NetOps

Implementering av NetOps-strategier innebär ett systematiskt tillvägagångssätt som integrerar nätverksautomation, orkestrering och övervakning för att förbättra nätverkets effektivitet och tillförlitlighet.

Definiera tydligt mål

Det första steget är att tydligt beskriva de önskade resultaten av NetOps-implementeringen, såsom snabbare svarstider eller bättre nätverkssynlighet. Att ha väldefinierade mål kommer att styra implementeringsprocessen.

Börja smått

Börja med ett miniprojekt eller ett specifikt användningsfall för att testa NetOps-verktyg i en kontrollerad miljö. Detta möjliggör enklare felsökning och justeringar innan fullskalig implementering.

Samarbete och utbildning

Investera i att utbilda och utveckla nätverksteam för att anpassa sig till nya NetOps-tekniker.

Fortsatt lärande

Omfamna en kultur av kontinuerligt lärande och förbättringar i NetOps. Uppmuntra feedback från användare för att identifiera områden som behöver förbättras.

Regelbunden övervakning

Utvärdera kontinuerligt prestandan för NetOps-implementeringen för att identifiera flaskhalsar och förfina automatiseringsskripten närhelst det behövs.

Verktygsutvärdering

Undersök noggrant och välj NetOps-verktyg och leverantörer som passar dina affärsbehov. Tänk på faktorer som enkel integration, support och framtida färdplan.

Den framtida omfattningen av NetOps är lovande och har betydande potential för att förändra hur nätverk hanteras. NetOps kommer sannolikt att se framsteg inom områden som:

AI-driven automation

Integrering av maskininlärningsalgoritmer för att optimera nätverksdrift och förutsäga problem.

Avsiktsbaserat nätverk (IBN)

Det är ett nätverksparadigm som förenklar hanteringen av komplexa nätverk genom att fokusera på nätverksadministratörens eller operatörens avsikt.

IBN gör det möjligt för nätverksadministratörer att definiera affärspolicyer på hög nivå istället för att hantera individuella konfigurationsuppgifter eller lågnivåkommandon. Nätverk som förstår och anpassar sig till affärsmål gör nätverkshanteringen mer logisk och effektiv.

Network Automation as a Service (NAaaS)

Framväxten av NAaaS kommer att tillåta organisationer att lägga ut vissa aspekter av NetOps till specialiserade tjänsteleverantörer. Företag skulle kunna dra fördel av skicklig nätverksledning samtidigt som de koncentrerar sig på sina kärnkompetenser.

Hybrid molnhantering

NetOps kommer att fokusera på att säkerställa anslutning, säkerhet och policytillämpning i olika molnmiljöer med det växande antagandet av multimoln- och hybridmolnarkitekturer.

Slutsats ✍️

NetOps uppstod som svar på den växande komplexiteten hos nätverk och efterfrågan på kontinuerliga digitala upplevelser.

Teknik som konfigurationshanteringsverktyg och automationsramverk är drivkraften bakom denna transformativa strategi för nätverkshantering.

Nätverksavbrott och prestandaproblem kan leda till skada på företagets rykte. NetOps hanterar dessa utmaningar genom att integrera nätverkshantering med automatisering, analys och samarbete.

Jag hoppas att du tyckte att den här artikeln var till hjälp för att lära dig om NetOps och dess betydelse i modernt nätverk.

Du kanske också är intresserad av att lära dig om nätverkssegmenteringen.