Den grundläggande guiden för varje HR-chef

På dagens konkurrensutsatta arbetsmarknad beror ditt företags framgång eller misslyckande på de individuella och kollektiva roller som dina teammedlemmar spelar.

Det är dock väldigt lätt för hela din arbetsstyrka att bli så oengagerad att din organisation börjar tappa begåvade människor.

Dessutom är det en öppen hemlighet att frånvaron av korrekt personalledningsförmåga hos HR-chefer leder till dåligt bibehållande av anställda, vilket så småningom innebär en katastrof för ett företags resultat.

Effektiv talanghantering säkerställer att ditt företag har rätt personer på rätt plats för att ditt företag ska kunna växa och frodas.

Oavsett om du försöker skapa en talanghanteringsstrategi från botten och upp eller om du försöker optimera en befintlig, kommer förståelse för talanghanteringsprocessen på högsta HR-nivå att hjälpa dig att skapa ett effektivt tillvägagångssätt.

Den här guiden diskuterar talanghanteringsprocessen som varje HR-chef behöver för att utveckla en pool av mycket talangfull personal som kommer att hålla med organisationen oavsett vad.

Talent Management: En översikt

Talent management hänvisar till Human Resource (HR)-praxis som omfattar processer, strategier och verktyg som företag använder för att attrahera, engagera, engagera, utveckla och behålla anställda.

Anställda är livlinan för varje företag och bidrar väsentligt till ett företags produktivitet, teamsamarbete, kundnöjdhet och intäktstillväxt. Som ett resultat blir talanghantering en integrerad del av varje process för att uppnå ett företags långsiktiga affärsmål.

Bland de viktigaste delarna av talanghanteringsfunktionen är anställning, introduktion, strategisk personalplanering, utbildning och utveckling samt engagemang och retention. Andra funktioner inkluderar ersättning och förmåner, resultatstyrning och successionsplanering, för att nämna några.

Personen eller teamet som övervakar talanghanteringsfunktioner i ett företag kan variera beroende på storlek och interna organisationsstrukturer. Till exempel kan en småföretagare enkelt hantera sina talanghanteringsfunktioner tills företaget växer och de kan skapa ett dedikerat team.

De flesta stora företag har dedikerade personal- och talangledningsteam för att driva funktionerna. I de flesta fall kommer sådana team att inkludera rekryterare, talangförvärvschefer, personalgeneralister och lärande- och utvecklingsexperter.

Oavsett vilken verksamhet du gör, kommer en praktisk talanghanteringsstrategi att anpassa dina anställda till dina övergripande affärsmål och vision, vilket är nyckeln till framgång.

Läs också: Best Talent Management Software för HR-chefer

Vikten av Talent Management i en organisation

Talent management är en viktig faktor för en organisations framgång eftersom den omfattar strategiska metoder som hjälper till att attrahera och utveckla rätt medarbetare som uppfyller företagets mål.

Enligt Gallupi en av sina tidigare studier, kände bara 13 % av de anställda engagerade på sina arbetsplatser, medan anställda utan rösträtt sades kosta amerikanska företag en hel del 350 miljarder dollar årligen.

Annan färsk enkät fann att företag som medvetet gjorde det till sin sak att förbättra medarbetarnas engagemang förbättrade sin produktivitet med 21 %, vilket understryker vikten av en effektiv strategi för talanghantering.

Några direkta fördelar med att investera i talanghantering inkluderar:

#1. Anställd motivation

Ett effektivt talanghanteringssystem ger anställda skäl som ett högt syfte eller mening som gör att de fortsätter att lockas till organisationen. Forskning har visat att anställda som känner sig engagerade och motiverade ser bortom bara pengar i en organisation.

#2. Attrahera topptalanger

Med ett strategiskt talent management-program kan du attrahera och rekrytera crème de la crème av duktiga och duktiga medarbetare på marknaden. Detta beror på att du kan utveckla ett arbetsgivarvarumärke som spontant attraherar idealiska medarbetare som i sin tur bidrar till ditt företags högre prestationsnivåer och långvariga resultat.

#3. Täck Kritiska roller

Ditt företag kommer att vara berett att identifiera och snabbt fylla i luckor i kritiska färdigheter och en plan för att ta itu med alla högt specialiserade kritiska roller inom organisationen när och när de uppstår.

Som ett resultat kommer ditt företag att ha ett konstant flöde av talang för att hantera kritiska roller, vilket garanterar det sömlösa flödet av verksamheten som resulterar i nöjda kunder och intressenter.

Dessutom kommer du också att ha glada medarbetare eftersom de inte kommer att tvingas att axla extra arbetsbelastningar som oftast leder till utbrändhet.

#4. Förbättra de anställdas prestationer

En talanghanteringsstrategi hjälper organisationer att peka ut anställda som ”passar bra” istället för att fatta slumpmässiga rekryteringsbeslut som inte stämmer överens med företagets övergripande organisationsstrategi.

Resultatet blir färre klagomål eller prestationshanteringsproblem samtidigt som du säkerställer att den bästa talangen du förvärvar håller längre i organisationen.

#5. Fler engagerade medarbetare

Ditt företag kommer att kunna fatta mer pålitliga och metodiska beslut angående personalutveckling, och genom att skaffa personal med precis rätt kompetens kommer du att spara pengar som används i onödan för att utveckla saknade kompetenser hos nya medarbetare.

Dessutom kommer du att engagera dina befintliga anställda i rättvisa personalutvecklingsprocesser, vilket innebär att de kommer att känna sig mer engagerade, vilket ökar andelen anställda och ser till att ditt företag uppfyller sina operativa krav.

#6. Håll Top Talent

Talent management använder välstrukturerade onboarding-praxis som har visat sig skapa högre retentionsnivåer. Som ett resultat kommer din organisation att ha en smal rekryterings- och resultatstyrningsbudget på lång sikt.

#7. Mervärde för affärsresultat

Väl engagerade, motiverade och skickliga medarbetare är den bästa katalysatorn för ett företag som vill ha odelad uppmärksamhet mot sina affärsmål. Anställda med sådana egenskaper resulterar i ökad kundnöjdhet och bättre värdeskapande affärsresultat.

#8. Större kundnöjdhet

En väl genomförd handlingsplan för talanghantering leder till en organisationsövergripande integrerad prestation tack vare en konsekvent ledningsstrategi.

Resultatet är förbättrad allmän kommunikation som hjälper till att eliminera informationssilos inom verksamheten, med sådana integrerade system som alltid leder till högre kundnöjdhet eftersom de kommer att hantera färre anställda som möter deras behov snabbare.

Principer för Talent Management

Ett sött äktenskap mellan anställda och företagets processer är en grundläggande egenskap som löper över alla framgångsrika organisationer i en ständigt föränderlig global ekonomi.

Detta innebär att företagen, förutom att skapa väldefinierade arbetsprocesser inriktade på att uppfylla företagens mål, medvetet fokuserar på sina anställda, från att skaffa de rätta till att ständigt engagera dem som de främsta drivkrafterna för företagets framgång.

Som alla andra koncept är vägledande principer involverade i att hitta och behålla rätt personer för jobbet.

Följande är talanghanteringsstrategier för att stödja och förbättra talangutvecklingsprocesser:

Anpassa sig till den övergripande strategin

Utgångspunkten för alla effektiva strategier är att se till att talangresurserna är anpassade till din organisations helhet. Du kanske vill omorientera alla befintliga rekryteringsprocesser, så att de överensstämmer med dina större organisationsmål och blir ledande inom din bransch.

Intern konsistens

En annan viktig faktor i skapandet av en talanghanteringsprocess är att se till att det finns en viss grad av konsekvens så att den sömlöst underlättar den befintliga processen och framtida organisatoriska mål.

Eftersom praxis för talanghantering inte kan fungera isolerat, får företagets alla regler att passa in genom att säkerställa intern konsekvens.

Det är en öppen hemlighet att eftersom organisationer konsekvent investerar i högpotential anställda, måste de samtidigt använda metoder som betonar karriärledning, konkurrenskraftig ersättning och att behålla anställda så att deras ansträngningar kommer att ha en synergieffekt.

Kulturell inbäddning

Ett företags befintliga kultur kan bli en viktig källa till dess konkurrensfördelar. Som ett resultat måste HR-chefer medvetet integrera ett företags affärsprinciper och kärnvärden i talanghanteringsprocesserna.

Detta kommer att innebära att företagets kultur införlivas i anställningsmetoder, resultatstyrningssystem, ledarutvecklingsaktiviteter och program för anställdas förmåner och kompensation.

Genom att bedöma en kandidats värde och personlighetskompatibilitet med din företagskultur kan du enkelt förutsäga deras prestation och retentionspotential. Det beror på att det är lättare att utveckla färdigheter än attityder, värderingar och personlighetsdrag.

Involvera högsta ledningen

Praxis för talanghantering måste sträcka sig bortom HR-chefer till att omfatta chefer på andra nivåer och VD:ar. Det beror på att en effektiv talanghanteringsprocess går utöver rekrytering och inkluderar successionsplanering och ledarutvecklingselement.

Ett bredare ägande av hela processen för att inkludera andra seniora ledare introducerar nya perspektiv som kan bidra till att få de andra cheferna att spela en betydande roll för att behålla nyckelmedarbetare.

Balans mellan lokala och globala behov

Talent management kan bli knepigt för relativt stora organisationer eller de som verkar på olika geografiska platser eftersom de behöver möta lokala och övergripande krav i sina HR-strategier.

Ett företag måste därför skapa en skräddarsydd talanghanteringsprocess som tillgodoser lokala behov utan att utplåna organisationens övergripande globala policy för talanghantering.

När teknologin för världen närmare och företag går mot framtidens arbete där geografiska gränser blir mindre viktiga, måste HR-chefer arbeta för att integrera globala standarder samtidigt som de anpassar sig och fattar beslut på lokal nivå.

Employer Branding och Disparity

Det finns en ökad konkurrens om topptalanger, vilket innebär att varje arbetsgivare måste erbjuda ett övertygande värdeförslag för att attrahera rätt talang att gå med i sin organisation.

Potentiella arbetsgivare kan presentera sig som attraktiva vägar för människor som vill arbeta och utveckla sina karriärer i processen. Ett av de bästa sätten att uppnå detta skulle vara för arbetsgivare att skapa ett unikt varumärke.

Talent Management Process

Eftersom du nu har förstått vikten av att implementera en talanghanteringsstrategi kommer vi att titta på sjustegsprocessen för talanghantering och hur du kan tillämpa den på ditt företag.

Steg 1: Specificera dina kompetensbehov

Det första steget i talanghanteringsprocessen är att bestämma vilka typer av anställningar du kommer att leta efter och de specifika krav de kommer att uppfylla. Fråga dig själv om det inte blir lättare och billigare att utbilda dina befintliga anställda istället för att anställa en ny person.

Steg 2: Attrahera rätt kandidater

Skapa välriktade och HR-märkta jobbannonser och se till att de når de ledande jobbsajterna. Planera under tiden intervjuer och andra processer som hjälper dig att filtrera det bästa bland många bra kandidater.

Gå utöver dina vanliga intervjufrågor för att inkludera referenser, personlighetsbedömningar och andra utvärderingar som involverar kandidater som presterar i verkliga situationer.

Steg 3: Ombord och etablera arbete

Orientera dina nyanställda och hjälp dem att känna sig bekväma när de går med i dina led. Planera vilka uppgifter du ska tilldela dem, och organisera och schemalägg utbildningssessioner utan att glömma att ge en nuvarande anställd att hjälpa de nya att bosätta sig sömlöst.

Steg 4: Planera lärande och utveckling

Att utveckla dina nuvarande medarbetares kompetens är alltid billigare och enklare än att anställa nya talanger. Dessutom, även när du anställer nya topptalanger, kommer det alltid att finnas något nytt de behöver lära sig.

Som ett resultat vill du skapa ett system där dina anställda ständigt lär sig och växer. Du kan tillhandahålla kurser och konferenser eller komplettera ett lärandehanteringssystem som erbjuder en inlärningsmiljö.

Steg 5: Genomför regelbundna prestationsbedömningar

Regelbundna prestationsbedömningar är det bästa sättet att upptäcka dold talang och potential för ytterligare ansvarsområden inom dina vanliga anställda.

Den här metoden kan spara extra kostnader för att anställa nya talanger förutom att hjälpa till att förbereda anställda för eventuella befordran.

Steg 6: Strategi för att behålla topptalanger

Skapa ett belöningssystem som består av förmåner, befordran och motivationstaktik som främjar arbetstillfredsställelse förutom att förbättra företagets kultur för att säkerställa att dina anställda är nöjda.

Steg 7: Skapa en successionsplan

Vårda dina anställda med ledarskapspotential så att du inte befinner dig vid ett vägskäl när en senior anställd slutar av någon anledning eller går i pension.

Utnyttja kontinuerliga lärandemöjligheter för att underlätta för dina anställda att prestera på optimal nivå och bli deras bästa.

Närhelst en anställd väljer att lämna av egen vilja, sträva efter att genomföra en avgångsintervju för att lära dig om deras klagomål, om några, så att du kan hjälpa till att undvika att samma problem upprepas i framtiden.

Hur man implementerar en effektiv Talent Management-strategi

Trots dina bästa ansträngningar och avsikter kan vanliga hinder hålla tillbaka din bästa genomtänkta plan för talanghantering. Oavsett om det handlar om felaktiga data, olikartade eller manuella processer, omedvetna fördomar eller brist på verkställande inköp, finns det effektiva implementeringsstrategier för talanghantering du kan använda för att övervinna dessa och andra utmaningar.

🔷 Driv målanpassning och bestäm mätvärden: Eftersom människor och deras kompetens är livlinan för alla företag, bör HR- och talangledning vara aktivt involverad i att bygga upp ett företags mål och vision istället för att arbeta i en silo.

🔷 Skapa ett robust arbetsgivarvarumärke: Moderna kandidater letar efter företag där HR-avdelningar har formulerat talangplanering som går utöver löner och förmåner. Människor vill ha platser de kan vara stolta över att arbeta på eller de som är i linje med deras värderingar.

🔷 Fokusera på medarbetarnas erfarenhet: Anställda förväntar sig idag att bli behandlade på det sätt som konsumenter behandlas när de är nedlåtande på onlinebutiker eller e-handelssajter. Överväg att implementera molnbaserade HR-lösningar med användargränssnitt som stödjer dagens mobila arbetsstyrka.

🔷 Främja en högpresterande kultur: Moderna talanghanteringsmetoder ger lärande och utveckling, belöningar och kompensation och interna erbjudanden för att hålla anställda produktiva och motiverade nog att prestera på topp och förbättra affärsresultat.

🔷 Sikta på ett flexibelt system: HR-chefer och anställda föredrar synliga och konsekventa system som är tillräckligt flexibla för att tillgodose företagens behov i en ständigt föränderlig miljö. Ditt system bör ha en helhetsbild av anställda samtidigt som det tillåter ledare att identifiera inlärningsluckor och känna igen anställdas potential via en enda datakälla.

Slutsats

Att skaffa, utveckla, implementera och förbättra en effektiv strategi för talanghantering är avgörande för ditt företags bredare ledningsstrategi.

Även om det är viktigt att överväga det eftersom att rekrytera, utbilda, främja och behålla topptalanger är huvudvägen för affärsresultat och optimal produktivitet, men det borde inte vara lätt.

Att skapa och korrekt implementera en effektiv strategi för talanghantering är HR:s bästa chans att dra och behålla topptalanger.

Om du misslyckas med att göra detta lämnar du ditt företag åt slumpen genom att inte ha en medarbetarstrategi som överensstämmer med organisationens helhet.

Kolla sedan in hur du förbättrar din rekryteringsprocess med talangkartläggning.