Definition, exempel, typer och komponenter

Affärsetik är avgörande för organisationer och hjälper dem att fatta klokare beslut i situationer med kontroverser, dilemman och etiska frågor.

Men affärsetik förbises ofta.

Företag med oetiskt och oprofessionellt beteende kan leda till plötslig fall utan föregående meddelande.

Organisationer och anställda står inför många etiska frågor relaterade till makt, ålder, utseende, kön, falska produkter, dålig service, dåligt beteende och så vidare.

Så om du vill vinna förtroende och lojalitet från kunder, investerare och kunder måste du följa olika principer för affärsetik i din organisation och träna dina anställda att följa dem strikt.

Affärsetik inkluderar vissa normer eller standarder som organisationer och anställda måste följa i sina processer som tillverkning, produktion, mål, tekniker och praxis.

I den här artikeln kommer jag att diskutera affärsetik i detalj, dess principer, komponenter, implementering, fördelar, några verkliga exempel och.

Låt oss börja!

Vad är affärsetik?

Affärsetik är en uppsättning standarder eller principer som undersöker etiska eller moraliska problem i en affärsmiljö. Det etablerar förhållandet mellan metoder, mål och tekniker för en organisation.

Etik har sitt ursprung i organisatoriska uttalanden, individuella uttalanden eller rättssystemet. Således hänvisar etik till studiet av etiskt eller moraliskt beteende och definierar vad som är fel och vad som är rätt i en individs beteende genom att döma utifrån normerna för moraliskt uppförande.

Affärsetik säger att företag måste vara ärliga mot samhället. Etiskt beteende inkluderar rättvis behandling av arbetare, produkter och tjänster av god kvalitet, rimligt pris på produkten och tjänsten, rimlig vinstmarginal och rimlig vikt för produkten.

Oetiskt beteende inkluderar dock vilseledande annonser, att visa en falsk bild av ett företag, avslöja affärshemligheter, använda tillgångar för personligt bruk och mer. En organisation eller en individ sägs vara etisk om de agerar moraliskt och tjänar samhällets intressen med värde. Detta kommer att bygga upp förtroende bland allmänheten och leda till framgång.

Typer av affärsetik

#1. Meta-etik

Meta-etik omfattar innebörden och ursprunget för alla etiska begrepp och filosofier. Den analyserar egenskaperna, orden, grunderna, omfattningen och statusen för alla moraliska värden. Den definierar i grunden moral utifrån vissa teorier.

#2. Normativ etik

Normativ etik berättar vad som är rätt eller fel moraliskt baserat på vissa regler och principer. Det kommer att vägleda dig att bilda ditt företags affärsetik som är lämplig och praktisk för din specifika verksamhet istället för att bara förlita dig på teorier.

#3. Dygdsetik

För att driva ett företag etiskt måste du fokusera på vissa dygder eller moral som ärlighet, sanningsenlighet, etc. Dina avsikter måste vara goda mot alla du arbetar med – dina anställda, kunder, leverantörer, etc. inte bara göra vinster. Det hjälper dig att behålla förtroendet och fortsätta affärsrelationer med dem under längre tid.

#4. utilitaristisk etik

Utilitaristisk etik innebär att implementera principerna för affärsetik, som transparens, rättvisa, medkänsla, etc., till olika scenarier där de är tillämpliga. Med denna etik kan du hitta effektiva lösningar på problem och fatta bättre affärsbeslut.

#5. Beskrivande etik

Beskrivande etik är värderingar som beskriver de etiska sätt som ett företag måste bete sig och driva. De måste ta reda på resultatet av varje åtgärd och beslut de gör i förväg, och implementera endast de som är etiska.

#6. Deontologisk etik

Deontologisk etik uppmuntrar ett företag att alltid följa den uppförandekod den har skapat baserat på moraliska grunder. Detta innebär att verksamheten måste följa affärsetik oavsett vad situationen är eller dess konsekvenser. Även om resultatet blir dåligt för verksamheten måste etiken tillämpas ändå.

#7. Kommunitär etik

Kommunitär etik innebär ett visst ansvar som ett företag har gentemot den bransch det verkar i samt mot samhället och miljön. Denna etik hjälper ett företag att skapa en känsla av gemenskap i branschen och gör det möjligt för det att förstå de sannolika konsekvenserna av dess handlingar för andra.

Principer för affärsetik

Lojalitet

Anställda representerar ett företag. Var och en av dem måste vara lojala mot företaget och dess kunder, kunder, partners, leverantörer och sinsemellan. De får aldrig avslöja konfidentiell information till någon annan, inte ens till personer i samma organisation, eftersom olika nivåer eller roller för anställda har tillgång till olika data och behörigheter.

Respekt

Oavsett vilken nivå eller arbetsroll en anställd har i ett företag, måste de respektera andra och förtjäna respekt från andra också. Även om du har en hög rang i ett företag, får du inte behandla andra som underlägsna och på något sätt missakta dem. På samma sätt måste anställda på lägre nivå inte bara respektera medel- och högnivåanställda utan också de från deras led.

Ärlighet

Alla i företaget måste vara ärliga mot varandra, oavsett situation eller utfall. Alla måste vara hängivna att berätta sanningen genom sina ord och handlingar. Oavsett om det är bra eller dåliga nyheter måste du leverera dem till berörd personal. Att berätta sanningen innebär också att dela den fullständiga informationen utan att utelämna någonting eller förvränga den på något sätt.

Ledarskap

En bra ledare vägleder alla i teamet och arbetar till förmån för den organisation de arbetar för. Företagsledare, beslutsfattare och andra nyckelintressenter i ett företag måste vara ett exempel för andra genom att uppvisa etiskt beteende. Det är möjligt med etiskt beslutsfattande, att söka feedback och förbättra, förbättra effektiviteten, ta hand om anställda och så vidare.

Rättvisa

Säkerställ rättvisa i din organisation i alla processer och människor. Oavsett om det är anställda på låg nivå eller chefer på hög nivå, interna medlemmar eller externa entreprenörer, behandla alla rättvist. Fortsätt att övervaka så att ingen kan utöva sin makt för att orsaka andra skada eller utnyttja deras svaghet. Se till att alla får lika möjligheter utan diskriminering baserat på deras kön, religion, demografi etc.

Integritet

Ditt företag måste odla dygden integritet genom att hålla löften, bygga förtroende och uppfylla åtaganden. Du måste tillhandahålla allt du har lovat vid rätt tidpunkt till dina kunder, anställda och andra medarbetare om du vill behålla förtroendet och leta efter långsiktiga affärsrelationer.

Genomskinlighet

Var transparent om dina policyer, processer och arbetsstatus med dina kunder, anställda och investerare. De måste känna till viktig information om projektet de är förknippade med. Det kan vara projektkrav, använda metoder, deadlines, kostnader, arbetsframsteg etc. Denna transparens kommer att minska konflikter och orealistiska förväntningar. Istället kommer det att främja ömsesidigt förtroende och längre affärsrelationer.

Ansvarighet

Låt alla i ditt företag veta att de är fullt ansvariga för sina handlingar och beslut. De måste veta att de kan påverka andra anställda, kunder, miljön och samhället på något sätt genom sina handlingar. På så sätt kommer dina anställda och andra medarbetare att vara medvetna när de fattar beslut och vidtar åtgärder.

Ansvar

Varje anställd får ett visst ansvar i en organisation. Se till att de förstår sitt ansvar väl och tar sig an varje uppgift med fullt engagemang. Detta kommer att hjälpa dem att följa uppförandekoden och implementera bästa praxis för att ge bästa resultat och tillfredsställa såväl kunder som investerare.

Medkänsla

Compassion är en underskattad men viktig affärsetikprincip som alla i ditt företag måste följa. Du vet aldrig vad en person går igenom, så var omtänksamma och snälla mot varandra, oavsett din rang och makt.

Du måste också anstränga dig för att förstå dina anställdas och kunders problem och hitta sätt att lösa dem. Dessutom måste ditt företag vara medkännande mot samhället och alla levande varelser och måste hantera känsliga ämnen med empati.

Miljömedvetande

Vi delar alla en gemensam planet tillsammans med dess resurser och miljö. Därför är det mycket nödvändigt att ta hand om vad som är bra för din miljö för att motverka klimatförändringar. Implementera gröna affärsmetoder som 3R:erna (minska, återanvända och återvinna), minimera resursutarmningen, öka energieffektiviteten och minska koldioxidutsläppen.

Låg följsamhet

Se till att ditt företag följer tillämpliga lagar och förordningar i din region eller ditt land och din bransch. Det kan vara arbetsrätt, säkerhetsstandarder, datasekretessbestämmelser, etc. Du kan förbättra din verksamhet, processer och policyer i enlighet därmed för att undvika påföljder samtidigt som du förbättrar ditt rykte och säkerhet.

Komponenter i affärsetik

#1. Högsta ledningen

Den högsta ledningen i företaget inkluderar ordföranden, direktören, C-Suites chefer, chefer och andra viktiga beslutsfattare. De måste se till att implementera affärsetik till sig själva först. Detta kommer att vara ett exempel för dina anställda och andra medarbetare, så de kommer att uppmuntras att följa affärsetik.

#2. Involvera anställda

Inte bara den högsta ledningen utan anställda på mellannivå och lägre nivå kan också ge avgörande input när de utformar affärsetik. Dessutom kan du också diskutera vissa punkter med en mindre personalgrupp och analysera hur de reagerar på de punkterna. Så involvera alla dina anställda i denna process så att det blir lättare för dig att implementera policyer på alla nivåer i din organisation.

#3. Skapa och publicera en uppförandekod

Med tanke på affärsetik och värderingar måste du skapa en etisk kod som alla i din organisation måste följa, från chefer på lägre nivå till högsta ledning. Formulera dina policyer skriftligen och distribuera dem till alla. Denna kod kan täcka områden som moralisk etik, säkerhet på arbetsplatsen, att producera och upprätthålla hög produktkvalitet, följa lagar, etisk marknadsföring, korrekt finansiell rapportering, etc.

#4. Kontrollera efterlevnad

Förutom att implementera en strikt uppförandekod måste du också se till att alla anställda och medarbetare följer den. Kontrollera också om dina processer, tekniker, verktyg och andra komponenter överensstämmer med tillämpliga standarder.

#5. Utvärdera resultat

Att utvärdera resultatet av ditt etikprogram är nödvändigt för att kontrollera om policyerna följs och deras inverkan på den övergripande organisationen. Även om det är svårt att göra det eftersom policyerna är baserade på värderingar och moral, kan du fortfarande mäta resultaten för att se om anställda arbetar enligt den affärsetik du har definierat.

Verkliga exempel

Det finns gott om exempel som visar hur implementering av affärsetik kan hjälpa ett företag att växa.

#1. Patagonien

Patagonien är ett ytterklädesmärke som byggde sin verksamhet med idén att uppmuntra kunder att ”köpa mindre”. Detta okonventionella tillvägagångssätt hjälpte dem att skapa ett gott rykte som ett miljömedvetet, etiskt företag.

För att ytterligare driva lojalitet från köparna började de stödja olika hållbara initiativ som att tillhandahålla gratis reparationer, använda ekologisk bomull för sina material, donera 1 % av den årliga försäljningen till miljöfrågor, etc.

#2. Toms

Toms är ett populärt kläd- och skomärke. Det centraliserar varumärket med engagemang för social och miljömässig filantropi, vilket säkerställer att kunderna känner till dess varumärkesvärden varje gång de köper någon produkt från dem.

Toms initierade en instans av ”en-för-en”, vilket innebär att de kommer att donera skor till behövande barn i ett utvecklingsland varje gång deras produkt köps. Man samarbetade också med initiativet ”Water For People” för att erbjuda rent vatten i utvecklingsländer.

#3. Medvetna kaffe

Medvetna kaffe har byggt upp ett befäst rykte som har implementerat principerna för etisk produktion och marknadsföring. Detta initiativ tas av medcyklister för att hjälpa andra cyklister att renovera, reparera och underhålla begagnade och gamla cyklar.

Varumärket har etablerat flera socialt medvetna och hållbara initiativ. Dessutom skänker det kaffe regelbundet till Community Cycles Program.

Fördelar med att implementera affärsetik

Företaget som verkar etiskt drar till sig mer uppmärksamhet och kundernas förtroende jämfört med företaget som inte gör det. Det påverkar också lönsamheten på lång och kort sikt.

Här är fördelarna med att implementera affärsetik i din organisation.

 • Konkurrensfördelar: Nöjda kunder driver dina intäkter och försäljning. När ditt företag drivs etiskt kommer du att få mer kunduppmärksamhet samt lojalitet till de produkter och tjänster du erbjuder.
 • Attrahera investerare: Investerare spelar en avgörande roll i ditt företags tillväxt genom att samla in pengar. Innan investeraren gör en investering måste investeraren inse att ditt företag arbetar etiskt och tillför värde till sina produkter och tjänster för att locka fler kunder.
 • Undvik stämningar: Oetiskt beteende kommer att bli dyrare för organisationer eftersom de kan behöva betala enorma böter eller ställas inför rätta.
 • Starkare samarbete: Med affärsetik implementerad visar teammedlemmar som arbetar tillsammans i ett företag respekt för varandra, vilket leder till lägre friktion, bättre kommunikation och högre produktivitet.
 • Förbättrat rykte: Ett företag skapar, när det beter sig etiskt, en positiv bild i kundernas ögon, vilket leder verksamheten till framgång.

Hur man implementerar affärsetik

Låt oss diskutera några steg som du kan vidta för att implementera affärsetik i din organisation.

 • Etisk kod: Försäkran om policystöd är huvuddelen av en kod som inkluderar organisatoriskt ledarskap, förväntningar baserade på etiska frågor, praktisk vägledning om åtaganden, beslutsträd eller scenarier, till exempel frågor och svar, konsekvenser av tjänstefel, detaljer i koden och Mer.
 • Stödjande sammanhang: Detta steg involverar ”etisk arkitektur” på plats för att implementera en andnings- och levande kod. Denna arkitektur innehåller policyer och föreskrifter som beskrivs i leverantörsavtal och anställningsavtal.
 • Utbildning: Nyanlända och befintliga anställda måste känna till koderna. Så en organisation bör ge utbildning till sina anställda för att låta dem arbeta under de etiska policyerna.
 • Ansvar och övervakning: Organisationer måste ordna effektiva uttalanden för alla, som anonyma hjälplinjer. Till detta kan entreprenörer, anställda och andra som är kopplade till din organisation direkt eller indirekt ta upp oro privat om olagliga, oetiska och osäkra metoder.
 • Kommunikationskampanjer: För att engagera anställda är kommunikationskampanjer nödvändiga att genomföra. Detta gör att alla kan kommunicera företagets etiska policy.

Utmaningar

 • Trakasserier och diskriminering: Dessa är de vanligaste utmaningarna som chefer, HR-proffs och anställda möter i sitt dagliga yrkesliv, särskilt kvinnor. Detta påverkar en organisations rykte och resultat. Vissa diskrimineringsområden är ålder, funktionshinder, graviditet, religion, ras, löneklasser och kön.
 • Redovisningspraxis: Oetiska redovisningspraxis kan leda till allvarliga problem som friktion, disharmoni, etc. Så organisationer är skyldiga att hålla korrekt redovisningspraxis.
 • Säkerhet på arbetsplatsen: Alla i organisationen har rätt att arbeta säkert under olika förhållanden. Detta inkluderar riskkommunikation, lockout, stegar, hissar och mer. På grund av felaktig kommunikation av dessa policyer kan anställda möta både fysiska och psykiska hälsoproblem, såsom sår, olyckor, stress, psykologiska risker, rädsla med mera.
 • Bedrägeri: Det är en av de stora etiska utmaningarna som kan ha en enorm inverkan på din organisation. Det kan påverka dina investerare, anställda, kunder, rykte och ditt resultat.

Slutsats

Konkurrensen är hög inom alla sektorer och regioner i modern tid. Men konsumenter söker som alltid högkvalitativa och pålitliga produkter och tjänster.

Så företag som följer etiska rutiner har större chanser att bygga större förtroende och lojalitet med sina kunder. Detta kommer att leda till högre produktivitet, färre problem när man kommunicerar och samarbetar i ett projekt, och ökade intäkter.

Därefter kan du läsa om Compliance SOC 1 vs. SOC 2 vs. SOC 3.