9 bästa riskbedömningsmallar för proaktivt beslutsfattande

Riskbedömningsmallar möjliggör proaktivt beslutsfattande, främjar efterlevnad och skyddar ekonomi och rykte. Riskbedömning är avgörande för en hållbar tillväxt av alla organisationer, oavsett storlek, sektor och komplexitet.

Vad är riskbedömning och dess betydelse?

En riskbedömning innebär att identifiera, utvärdera och kontrollera risker relaterade till en specifik aktivitet, projekt eller situation. Detta är en avgörande process och hjälper organisationer av alla storlekar och sektorer att analysera risker och dess inverkan. Genom att göra det kan de effektivt planera för åtgärder för att mildra ekonomiska förluster, olyckor och skador.

Ett mångsidigt team av experter, inklusive säkerhetspersonal, ingenjörer, riskhanterare och andra intressenter, samarbetar för att säkerställa att lämplig riskbedömning och riskreduceringsplan finns på plats för att säkerställa säkerheten, säkerheten och det övergripande välbefinnandet för en organisation.

En riskbedömning hjälper organisationer att uppfylla lagkrav, undvika påföljder och minska risken för att projekt avslutas eller utlösa servicenivåavtal (SLA). Den belyser till och med hur man hanterar risker, om man ska undvika, mildra eller acceptera dem, beroende på deras svårighetsgrad och sannolikhet.

Riskerna kan uppstå från olika källor, inklusive interna faktorer inom organisationen, ekonomiska förhållanden, konkurrens från andra företag och statliga regleringar.

Låt oss se några av vikten av riskbedömning:

Deloitte Forskning visar att över 60 % av projekten ofta möter problem som att gå över budget, förseningar och att inte uppfylla kraven. Att använda effektiva riskbedömningstekniker hjälper till att identifiera och prioritera hot mot ditt projekt, vilket ökar chanserna att lyckas.

  • En riskbedömning stöder proaktivt beslutsfattande genom att informera individer och organisationer om potentiella risker.
  • Tillåter intressenter att fördela resurser effektivt och göra välgrundade val och undvika ekonomiska förluster.
  • En riskbedömningsprocess hjälper också företag att hålla sig kompatibla och följa etiska riktlinjer för att genomföra projekt
  • Organisationer inom IT-sektorn följer övervägande riskbedömning för nästan alla projekt för att mildra de ekonomiska konsekvenserna och eskaleringarna
  • En riskbedömning spelar en mycket avgörande roll i Business Continuity Plan (BCP) för att stödja nödplanering och katastrofåterställning.

Processen för riskbedömning kan utföras snabbt och effektivt med hjälp av förutformade riskbedömningsmallar. I avsnittet nedan kommer vi att granska de främsta riskbedömningsmallarna och diskutera deras fördelar för organisationer.

Fördelar med att använda fördesignade riskbedömningsmallar

En riskbedömningsmall är en ovärderlig tillgång för att korrekt och effektivt bedöma risker och utveckla ett framgångsrikt tillvägagångssätt.

Beroende på verksamheten innebär denna process att utvärdera olika element såsom potentiella områden som påverkas av risker, deras sannolikhet att inträffa och de effekter de kan ha på verksamheten i olika storleksordningar, vilket fortfarande tillåter effektiva strategier för att mildra eventuella associerade risker.

Bedömningsmallen mäter också både sannolikhet och svårighetsgrad så att alla hot kan åtgärdas på rätt sätt.

Här är några viktiga fördelar med att använda färdiga riskbedömningsmallar;

  • Förutformade riskbedömningsmallar hjälper organisationer att spara tid, fatta proaktivt beslutsfattande och minimera potentiella problem redan från början av projektet
  • Genom att identifiera och utvärdera risker med hjälp av kriterier ökar dessa mallar noggrannheten och konsekvensen i riskbedömningsprocessen.
  • Att använda en bedömningsmall effektiviserar proceduren, vilket sparar tid samtidigt som man säkerställer ett tillvägagångssätt.
  • Att engagera intressenter genom mallar för att bedöma risker möjliggör samarbete med alla parter vilket leder till anpassning och en omfattande utvärdering ur perspektiv.
  • Med förutformade riskbedömningsmallar kan organisationer spara tid och minimera potentiella problem redan från början av projektet

Riskbedömningsmallar är ett utmärkt sätt att minska fel genom att erbjuda steg-för-steg-instruktioner och förebygga misstag. Denna flexibilitet gör att företag kan anpassa dem efter sin bransch, företag eller projekttyp – allt samtidigt som de följer säkerhetsriktlinjerna och skräddarsyr mallen för specifika krav.

Låt oss se några av de bästa riskbedömningsmallarna i avsnittet nedan:

Logicmanager

Logicmanager är en prisbelönt programvaruleverantör för riskhantering för företag. Den tillhandahåller en kostnadsfri riskbedömningsmall i Excel som hjälper till att standardisera och förbättra riskbedömningsprocesser.

Den använder en enhetlig numerisk skala och objektiva utvärderingskriterier för att mäta och jämföra risker. Den innehåller kalibrerade bedömningskriterier, en universell uppdelning av affärselement och ett standardresursbibliotek för omfattande riskbedömningar.

Den genererar databaserade riskvärmekartor och ger steg-för-steg-instruktioner för dess användning. Mallen betonar prioritering och koppling av åtgärder till risker och åtaganden. Den belyser fördelarna med ERM-programvara för att formalisera anslutningar, resursallokering, prestationshantering och riskreducering.

Funktioner inkluderar standardiserad bedömning, objektiv utvärdering, kalibrerade kriterier, universella affärselement, resurslänkning, gemensamt bibliotek, konsoliderad datainsamling, holistiska rapporter, uppgifter och arbetsflöden

Mallarna syftar till att tillhandahålla ett strukturerat och objektivt tillvägagångssätt för riskbedömning, som hjälper välgrundade affärsbeslut och effektiv riskhantering.

1:a rapporteringen

1:a rapporteringen erbjuder organisationer en innovativ och effektiv rapporteringslösning som inkluderar ett riskbedömningsformulär för att utvärdera risker i olika scenarier. Den täcker riskkategorier, såsom ekonomi, PR, utrustning, egendom och byggnadssäkerhet.

Förutom detta formulärs information om risktyper med allvarlighetsnivåer och rekommenderade åtgärder baserade på sannolikhet, ger det förslag på implementeringsmetoder som utbildningsprogram som ökar medvetenheten om risker samtidigt som alla identifieras proaktivt och åtgärder vidtas för att minimera exponeringen.

Med 1st Reporting kan du säkerställa efterlevnad av hälso- och säkerhetspolicyer i hela din organisation.

Miro

MiroRiskbedömningsmatrisen utvärderar risker baserat på deras sannolikhet och potentiella påverkan, och tilldelar sedan en viktad poäng för att prioritera begränsningsinsatser.

Det är en flexibel mall för att diskutera olika risktyper, inklusive operativa, ekonomiska, strategiska, regulatoriska och andra som inte passar in i dessa kategorier.

Olika typer av riskbedömningar kan utföras med den givna mallen, inklusive kvalitativa, kvantitativa, generiska, platsspecifika och dynamiska bedömningar. Olika typer tillgodoser olika mål, och deras tillämpningar kan variera.

Whiteboarden som erbjuds av Miro främjar sömlöst lagarbete och bedömningsutbyte. Riskbedömnings- och bedömningsproceduren inkluderar färgkodning och numeriska skalor.

Skaderapport

Skaderapport webbplatsen erbjuder omfattande lösningar för incidentrapportering för att hjälpa organisationer att hantera risker effektivt. Webbplatsen tillhandahåller programvara för incidentrapportering och vägledning som ger användare tillgång till högkvalitativa databaser, mallar för riskrapportering, checklistor och formulär, samt en app för snabba rapporter var som helst.

Dess riskbedömningsmall är utformad utifrån storleken och komplexiteten hos varje organisation.

Den utvärderar aspekter som personal- och ledningssystemflexibilitet, programdesign, informationssystemsäkerhet och mer samtidigt som den ger en riskmatris (sannolikhet/konsekvens).

Mallen innehåller också register över individer i riskzonen, skadeförebyggande åtgärder som vidtagits av ansvariga parter och tidsfrister för åtgärder för att hantera kontrollsystem.

Vitalics

Vitalics webbplatsen tillhandahåller över 145 förskapade interna kontrollformulär, checklistor och mallar. Med Vitalics omfattande utbud av anpassningsbara formulär kan företag med lätthet skydda sina affärsintressen.

Vitalics tillhandahåller en gratis nedladdning av frågeformuläret för riskbedömning av småföretag, även kallat Internal Control Questionnaire.

Det här affärsriskbedömningsformuläret täcker ett brett spektrum av olika kategorier av bedrägerisystem, såsom bedömning av anställd/HR; Kontrollera manipuleringsscheman; Lönebedrägerisystem; Stöld av inventarier/utrustning etc., vilket gör att du kan vara säker på säkerheten i affärsverksamheten.

Småföretagare kan använda frågeformuläret för riskbedömning för att identifiera och minska potentiella finansiella risker, skydda sig mot bedrägerier och stölder och utveckla interna kontrollsystem för sina affärsprocesser.

Dess syfte är att hjälpa mindre organisationer att skapa ett enkelt att implementera och följa kontrollprogram. Vitalics har hjälpt små organisationer att skydda sina företag och säkra en miljö som skyddar företagets ekonomi.

Atlassian

Atlassian är en ikonisk ledare inom mjukvarulösningar som hjälper människor att samarbeta och öka sin produktivitet på jobbet. Deras produkter fokuserar på Work Management, IT Service Management, Agile/DevOps-metoder och mer.

Atlassian Risk Assessment Matrix Mall gör det möjligt för användare att identifiera, utvärdera och kontrollera risker förknippade med ett visst projekt eller initiativ – det är helt kostnadsfritt.

Denna mall kan anpassas helt för att på bästa sätt möta behoven hos varje enskild användare; tillgängliga som PDF-filer, Word-dokument, Confluence-sidor, etc.; dess fyrastegsprocess består av att identifiera potentiella risker; utvärdera svårighetsgrad och sannolikhet; fastställa mildrande kontrollåtgärder för den ultimata begränsningen.

Atlassians riskbedömningsmall är fördelaktig: användarvänlig, anpassningsbar och tillgänglig i flera format. Det hjälper till att identifiera, bedöma och hantera projektrisker, förbättra beslutsfattandet och skydda organisationen.

Kaskad

Cascade’s Business Continuity Risk Assessment Mall erbjuder organisationer en omfattande riskreduceringsstrategi. Genom att identifiera och prioritera potentiella risker, definiera strategier för att minska dessa risker och skapa snabba respons-/återställningsplaner för händelse av avbrott, ger denna mall ett effektivt tillvägagångssätt för att säkra företagens verksamhet.

Den täcker nyckelfokusområden med tillhörande mål, projekt och nyckeltal som säkerställer total täckning för att åtgärder för affärskontinuitet ska bli framgångsrika. Syftet bakom denna mall är ytterst utformat så att företag kan bedöma nuvarande procedurer mot möjliga hot eller störningar samtidigt som de utvecklar lämpliga svar redo i nödsituationer.

Dessutom tillhandahåller Cascade sin Strategi Execution Platform som hjälper organisationer att utveckla, övervaka och justera sina affärskontinuitetsplaner. Team kan enkelt sätta upp mål, spåra prestanda och delegera projekt. Med realtidsinsikter kan användare anpassa och förfina strategier efter behov.

Smartsheet

Smartsheet webbplatsen innehåller en samling experttestade, professionellt utformade riskbedömningsmallar i Word-, PDF- och Excel-format.

Den innehåller mallar för riskbedömningsformulär för allmänna riskbedömningar för finansiella, juridiska eller anseende; riskbedömningar på arbetsplatsen för att klassificera jobb efter avdelning, projekt eller annan relevant kategori; mall för projektriskbedömningar för att utvärdera och hantera risker förknippade med ett projekt, händelseriskbedömningar för att identifiera och klassificera potentiella risker för en händelse och mer.

Alla bedömningar är kostnadsfria. Webbplatsen innehåller också steg för hur man gör en riskbedömning.

Klicka upp

Clickup biblioteket erbjuder tio gratis mallar för riskbedömning och använder fallexempel för att säkerställa att ditt projekt eller program uppfyller säkerhetskraven.

Deras Risk Assessment Excel-mall är utformad specifikt för att hjälpa dig att ta de första stegen för att standardisera dina processer, medan deras Risk Matrix-mall tar hänsyn till varje potentiellt hot när man bestämmer effekten på ett projektresultat.

IT-riskbedömningsmallen hjälper till att identifiera risker relaterade till specifika IT-infrastrukturkrav, såväl som Pi-planeringsmallar för att du ska få en överblick över din PI-planeringsprocess, vilket säkerställer att eventuella hot hanteras korrekt innan de inträffar.

Slutord

Regelbundna riskbedömningar sparar många fel, minskar upptrappningar och förhindrar ekonomiska förluster. För att underlätta processen för riskbedömning är mallar ett utmärkt effektivt verktyg som hjälper till att utföra denna process snabbare, standardiserar processen, förbättrar noggrannheten, följer efterlevnad och bästa praxis och är lätta att anpassa enligt projektets eller programmets krav.

Du kan också utforska några av de bästa GRC-plattformarna för riskhantering.